ေဆးကုသမွဳဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ေဆးကုသမွဳဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီးသည္အေတြ႔အၾကံဳအထူးရင့္က်က္ျပီး
အေကာင္းဆံုးအထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊သူနာျပဳမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူနိုင္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္ထားေပးေသာ၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကိုေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္၂၄ နာရီတရက္၊၇ရက္တပတ္
အဆင့္ျမင့္ေဆးကုသမွဳဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္အခ်ိန္တိုင္းအဆင့္သင့္ရွိေနပါသည္။ထို႔အျပင္ေဆးပညာဆို
င္ရာဗဟုသုတမ်ား၊အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ား၊ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းမ်ား၊ၾကိဳတင္သတိထားသင့္သည့္က်န္းမာေရးအေျခအေန
မ်ား၊ကိုယ္ပိုင္က်င့္သံုးရမည့္က်န္းမာေရးအမူအက်င့္မ်ားကိုလဲမ်ွေ၀ေပးပါသည္။ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီးသည္
ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီအေကာင္းဆံုးစင္တာမ်ားနဲ႔၀န္ေဆာင္မွဳေပးထားေသာေၾကာင့္
မိတ္ေဆြ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖည့္ဆည္းနိုင္မည္မွာအေသအခ်ာျဖစ္သည္။

Vejthani Spine Center

ေ၀့ဌာနီေက်ာရုိးအထူးကုစင္တာ

ခြဲစိတ္မွုကိုက်န္းမာေရးႏွင့္အေလ်ာ္ညီဆံုး၊ စိတ္အခ်ရဆံုး၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ကိုက္ညီမွဳအရွိဆံုး၊
အသက္သာဆံုးပံုစံျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခြဲစိတ္ကုသေရး အဖြဲ႔တြင္အေတြ႔အၾကံဳ အထူးရင့္က်က္ျပီး
အေကာင္းဆံုး ခြဲစိတ္အထုးကုဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္သာဖြဲ႔သည္းထားေသာေၾကာင့္အေကာင္းဆံုးရလဒ္အတြက္
လံုး၀စိတ္ခ်ထားႏုိင္ပါသည္။

Women’s Health Center

သားဖြားႏွင့္မီးယပ္စင္တာ

ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး၏ သားဖြားမီးယပ္ဌာနတြင္အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ား အတြက္ကုသမွဳမ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို
ကၽြမ္းက်င္ေသာအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Orthopedics Center

အရုိးေရာဂါကုသေရးစင္တာ

ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး၏ အရုိးေရာဂါကုစင္တာတြင္ဘန္ေကာက္ထိပ္တန္းအရုိးအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားမွ
ၾကြက္သားႏွင့္အရုိးအဆစ္ေ၀ဒနာမ်ားအေတြက္အေကာင္းဆံုးကုသေပးေနပါသည္။

Vejthani Hospital