အေထြေထြခြဲစိတ္ဌာန - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

General Surgery Center

Vejthani Hospital, General Surgery Center

အေထြေထြခြဲစိတ္ဌာန


ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး၏အေထြေထြခဲြစိတ္ကုသမွဳဌာနသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚခဲြစိတ္ကုသမွဳမ်ားနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာခဲြစိတ္ကုသမွဳဆရာဝန္မ်ားနွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိသည္။
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
The General Surgery Clinic service handles a wide variety of surgical problems , including:
 • အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ရွဳျခင္း
 • မေတာ္တဆဒဏ္ရာရျခင္း
 • အနာပိုးဝင္ျခင္း
 • ကီးလိြက္ဟုေခၚေသာအနာရြတ္နွင့္ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမ်ားကုသျခင္း
 • လိပ္ေခါင္းကုသျခင္း
 • အၾကိတ္နုနွင့္ အရည္အိတ္ခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ရင္သားခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • အူလမ္းေၾကာင္းခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • မွန္ေျပာင္းျဖင့္အနာအေသးခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ေသြးေၾကာခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • အူက်ခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ေယာက်ၤားသားေၾကာျဖတ္ျခင္း
 • လိင္တံထိပ္အေရျပားျဖတ္ျခင္း
အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား
 • ခဲြစိတ္ခန္း
 • စမ္းသပ္ခန္း
 • ကုသခန္း
 • အေသးစိတ္ခဲြစိတ္ကုသမွဳခန္း
ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္
ေန့စဥ္ နံနက္ ၈နာရီမွ ည ၈နာရီ
ေနရာ
အေထြေထြခဲြစိတ္ကုသမွဳဌာန ေဝ့ဌာနီေဆးရံု
ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္
ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2104,2109
ဖက္စ္– +66(0)2734 00445

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language