၁၁၁ 11ဧည့္ေဂဟာ

၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးအတြင္းတည္ရွိပါသည္။ေဆးကုသမွဳ၊ေဆးစစ္ျခင္း၊ေဆးခန္းျပသျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာလူနာနွင့္လူနာမိိသားစု အတြက္ေဟာ္တယ္တြင္အဆင္ေျပေသာေနထိုင္စားေသာက္မွဳတို႔အတြက္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ရံုသာမကေဆးရုံေဘးတြင္တ ည္ရွိပါသည္။ဆိတ္ျငိမ္ေအးခ်မ္း၍ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုရရွိနို္င္ပါသည္။

 

ေနထိုင္မွဳအတြက္ကုန္က်စရိတ္

အခန္းအမ်ိဳးအစား
တရက္နွုန္းထား(ဘ
တ္)
အဆင့္ျမင့္1,600
အေကာင္းဆံုးအခန္း1,800
သီးသန္႔အေကာင္း
ဆံုးအခန္း
2,200
မိသားစုအခန္း6,000
သီးသန္႔အိမ္8,000

 
 

အေျခအေန

 • လံုျခံဳေရးကတ္သည္ ဟာ္တယ္၀င္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပး၍ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ျပန္လည္အပ္နွံရပါမည္ အခန္းဌားခမ်ားကိုေငြသားျဖင့္သာေပးေခ်ရပါမည္။
 • ပ်က္စီးမွဳတစံုတရာမရွိပါက စေပၚေငြျပန္ေပးပါသည္။
 • ဧည့္သည္အခန္းမွထြက္ခြာမွသာ ေဘးလ္ထြက္ပါမည္။
 • နွစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ၾကီးပါတဲ့အခန္းနွင့္တေယာက္အိပ္ကုတင္နွစ္လံုးပါတဲ့အခန္းသည္ေစ်းနွုန္းအတူတူျဖစ္သည္။
 • အထက္ပါေစ်းနွုန္းတြင္အခြန္ပါ၀င္ပီးသားျဖစ္ပါသည္။
 • ေနာက္ထပ္တည္းမည့္သူအတြက္ ကုတင္၁လံုး ၆၀၀ ဘတ္နဲ႔ ေမြ႔ယာ ၃၀၀ ဘတ္ထပ္ေပးရပါမည္။
 • မည္သည္႔အခန္းအတြက္မဆိုမနက္စာ မပါ ပါ။
 • ေဟာ္တယ္၀န္ေဆာင္မွဳ
 • ၂၄နာရီဧည္႔ၾကိဳ၀န္ေဆာင္မွဳ
 • ဧည္႔ၾကိဳနဲ႔ ဧည့္ခန္းတြင္၂၄နာရီအင္တာနက္
 • မနက္၈နာရီမွ ည၆နာရီထိအခန္းသန္႔ရွင္းမွဳလုပ္ေပးျခင္း
 • မနက္၁၀နာရီမွ ည၆နာရီအတြင္းအ၀တ္ေလ်ွာ္နိုင္ျခင္း
 • အခမဲ့ေလဆိပ္အၾကိဳအပို႔

ေငြေပးေခ်မွဳ

 • ဧည့္သည္အခန္းမွထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ေငြအျပည့္ေပးေခ်ရပါမည္။ မည္သည့္ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ခရက္ဒစ္ကတ္မဆိုလက္ခံပါသည္။တည္းခိုမည့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ဆိုပါကဧည့္သည္ သည္
 • ၇ရက္တခါေဘးလ္ေဆာင္ရပါမည္။
ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်
(+66)8-522 38888
ဘာသာစကားရွေးချယ်ရန်