၁၁၁ 11ဧည့္ေဂဟာ

111 Residence is located within the area of Vejthani Hospital. The hotel provides convenient accommodation for patients and their family who have traveled so far for a medical examination and treatment and for patients who are undergoing long-term medical care. The hotel is located in safe and beautiful surroundings adjacent to Vejthani Hospital. You can enjoy privacy and a range of useful services.

 

 

ေနထိုင္မွဳအတြက္ကုန္က်စရိတ္

အခန္းအမ်ိဳးအစား
တရက္နွုန္းထား(ဘ
တ္)
အဆင့္ျမင့္ 1,600
အေကာင္းဆံုးအခန္း 1,800
သီးသန္႔အေကာင္း
ဆံုးအခန္း
2,200
မိသားစုအခန္း 6,000
သီးသန္႔အိမ္ 8,000

အေျခအေန

 • လံုျခံဳေရးကတ္သည္ ဟာ္တယ္၀င္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပး၍ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ျပန္လည္အပ္နွံရပါမည္ အခန္းဌားခမ်ားကိုေငြသားျဖင့္သာေပးေခ်ရပါမည္။
 • ပ်က္စီးမွဳတစံုတရာမရွိပါက စေပၚေငြျပန္ေပးပါသည္။
 • ဧည့္သည္အခန္းမွထြက္ခြာမွသာ ေဘးလ္ထြက္ပါမည္။
 • နွစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ၾကီးပါတဲ့အခန္းနွင့္တေယာက္အိပ္ကုတင္နွစ္လံုးပါတဲ့အခန္းသည္ေစ်းနွုန္းအတူတူျဖစ္သည္။
 • အထက္ပါေစ်းနွုန္းတြင္အခြန္ပါ၀င္ပီးသားျဖစ္ပါသည္။
 • ေနာက္ထပ္တည္းမည့္သူအတြက္ ကုတင္၁လံုး ၆၀၀ ဘတ္နဲ႔ ေမြ႔ယာ ၃၀၀ ဘတ္ထပ္ေပးရပါမည္။
 • မည္သည္႔အခန္းအတြက္မဆိုမနက္စာ မပါ ပါ။
 • ေဟာ္တယ္၀န္ေဆာင္မွဳ
 • ၂၄နာရီဧည္႔ၾကိဳ၀န္ေဆာင္မွဳ
 • ဧည္႔ၾကိဳနဲ႔ ဧည့္ခန္းတြင္၂၄နာရီအင္တာနက္
 • မနက္၈နာရီမွ ည၆နာရီထိအခန္းသန္႔ရွင္းမွဳလုပ္ေပးျခင္း
 • မနက္၁၀နာရီမွ ည၆နာရီအတြင္းအ၀တ္ေလ်ွာ္နိုင္ျခင္း
 • အခမဲ့ေလဆိပ္အၾကိဳအပို႔

ေငြေပးေခ်မွဳ

 • ဧည့္သည္အခန္းမွထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ေငြအျပည့္ေပးေခ်ရပါမည္။ မည္သည့္ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ခရက္ဒစ္ကတ္မဆိုလက္ခံပါသည္။တည္းခိုမည့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ဆိုပါကဧည့္သည္ သည္
 • ၇ရက္တခါေဘးလ္ေဆာင္ရပါမည္။