၁၁၁ 11ဧည့္ေဂဟာ

၁၁၁ 11ဧည့္ေဂဟာ

၁၁၁ ဧည့္ေဂဟာသည္

၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးအတြင္းတည္ရွိပါသည္။ေဆးကုသမွဳ၊ေဆးစစ္ျခင္း၊ေဆးခန္းျပသျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာလူနာနွင့္လူနာမိိသားစု
အတြက္ေဟာ္တယ္တြင္အဆင္ေျပေသာေနထိုင္စားေသာက္မွဳတို႔အတြက္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ရံုသာမကေဆးရုံေဘးတြင္တ

ည္ရွိပါသည္။ဆိတ္ျငိမ္ေအးခ်မ္း၍ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုရရွိနို္င္ပါသည္။

ေနထိုင္မွဳအတြက္ကုန္က်စရိတ္

အခန္းအမ်ိဳးအစား
တရက္နွုန္းထား(ဘ
တ္)
ေနထိုင္စဥ္ကာလ(ေစ်းေလ်ွာ့)
၁၀ရက္
၂၀ရက္
၃၀ရက္
၆၀ရက္
ပံုမွ
၅%ေလ်ွာ့ေစ်း
ပံုမွ
၁၀%ေလ်ွာ့ေစ်း
ပံုမွ
၁၅%ေလ်ွာ့ေစ်း
ပံုမွ
၂၅%ေလ်ွာ့ေစ်း
အဆင့္ျမင့္ 1,800 18,000 17,100 36,000 32,400 54,000 45,900 108,000 81,000
အေကာင္းဆံုးအခန္း 2,000 20,000 19,000 40,000 36,000 60,000 51,000 120,000 90,000
သီးသန္႔အေကာင္း
ဆံုးအခန္း
2,200 22,000 20,900 44,000 39,600 66,000 56,100 132,000 99,000
မိသားစုအခန္း 5,700 57,000 54,150 114,000 102,600 171,000 145,350 342,000 256,500
သီးသန္႔အိမ္ 7,000 70,000 66,500 140,000 126,000 210,000 178,500 420,000 315,000

အေျခအေန
လံုျခံဳေရးကတ္သည္ ဟာ္တယ္၀င္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပး၍ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ျပန္လည္အပ္နွံရပါမည္ အခန္းဌားခမ်ားကိုေငြသားျဖင့္သာေပးေခ်ရပါမည္။
ပ်က္စီးမွဳတစံုတရာမရွိပါက စေပၚေငြျပန္ေပးပါသည္။
ဧည့္သည္အခန္းမွထြက္ခြာမွသာ ေဘးလ္ထြက္ပါမည္။

နွစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ၾကီးပါတဲ့အခန္းနွင့္တေယာက္အိပ္ကုတင္နွစ္လံုးပါတဲ့အခန္းသည္ေစ်းနွုန္းအတူတူျဖစ္သည္။
အထက္ပါေစ်းနွုန္းတြင္အခြန္ပါ၀င္ပီးသားျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္တည္းမည့္သူအတြက္ ကုတင္၁လံုး ၆၀၀ ဘတ္နဲ႔ ေမြ႔ယာ ၃၀၀ ဘတ္ထပ္ေပးရပါမည္။
မည္သည္႔အခန္းအတြက္မဆိုမနက္စာ မပါ ပါ။
ေဟာ္တယ္၀န္ေဆာင္မွဳ
၂၄နာရီဧည္႔ၾကိဳ၀န္ေဆာင္မွဳ
ဧည္႔ၾကိဳနဲ႔ ဧည့္ခန္းတြင္၂၄နာရီအင္တာနက္
မနက္၈နာရီမွ ည၆နာရီထိအခန္းသန္႔ရွင္းမွဳလုပ္ေပးျခင္း
မနက္၁၀နာရီမွ ည၆နာရီအတြင္းအ၀တ္ေလ်ွာ္နိုင္ျခင္း
အခမဲ့ေလဆိပ္အၾကိဳအပို႔

ေငြေပးေခ်မွဳ
ဧည့္သည္အခန္းမွထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ေငြအျပည့္ေပးေခ်ရပါမည္။ မည္သည့္ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ခရက္ဒစ္ကတ္မဆိုလက္ခံပါသည္။တည္းခိုမည့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ဆိုပါကဧည့္သည္ သည္
၇ရက္တခါေဘးလ္ေဆာင္ရပါမည္။

Vejthani Hospital  เวชธานี