ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး

မိတ္ေဆြတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္အတြက္ကမၻာ့အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ထားေသာ၀န္ေဆ
ာင္မွဳမ်ား၊အေကာင္းဆံုးစင္တာမ်ားျဖင့္ တစ္နွစ္ကိုႏိုင္ငံေပါင္း၄၀မွလူနာေပါင္း ၃၀၀၀၀၀
300000

တစ္နွစ္ကိုွလူနာေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္

700

အလုပ္သမားေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္

300

ႏိုင္ငံတကာလက္မွတ္ရအထူးကုဆရာ၀န္ ၃၀၀ ေက်ာ္နွင့္ သြားဆရာ၀န္မ်ား

နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးသည္လူနာမ်ား၏ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလဲလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔အေၾကာင္းမွတ္ခ်က္မ်ား၊ဗီဒီယိုမ်ားကိုလဲ ၾကည့္ရွဳနိုင္ပါသည္။

Very-Good-Experience-with-Medical-Services-Mr.-Hans-Jurgen-Schmitz

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးတြင္ Open Hernioplasty with Mesh Graft Surgery လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ Mr. Hans Jurgen Schmitz
၏ကုသမွဳအပိုင္း၊ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအေၾကာင္းကိုျပန္လည္ေ၀မ်ွခဲ့ပါတယ္။

တတ္နိုင္ေသာနွဳန္းထား၊အဆင္ေျပမွဳရွိေသာ၊ယံုၾကည္အားကိုးရေသာေဆးရံုကိုသြားခ်င္လ်ွင္ေက်းဇူးျပဳ၍
ေ၀့ဌာနီေဆးရံုမွလူနာမ်ား၏ဖြင့္ဟေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ကုသမွဳအပိုင္းမ်ား၊၀န္ေဆာင္မွဳအပိုင္းမ်ားၾကည္ရွုေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးတြင္ Hair Transplant Surgery လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၾသစေတးလ်လူမ်ိဳး Mr. Daniel Cliut Tauntou
သည္ Dr. Chanika Witoonchart (Skin Laser & Cosmetic Center) နွင့္Dr. Athasit Amornthanomchoke (Vejthani Q-Life
Center) တို႔အားအဘက္ဘက္မွျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Vejthani Spine Center

ခဲြစိတ္ကုသမွဳအပိုင္းကိုအဆင့္ျမင့္ဆံုး၊စိတ္အခ်ရဆံုး၊သင့္ေသာက္သက္သာရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။အထူးကုဆ
ရာ၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ကၽြမ္းက်င္ေသာခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကိုေမ်ွာ္မွန္းနိုင္ပါတယ္။

Women’s Health Center

ေ၀့ဌာနီအမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးစင္တာတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေဆးပညာဆိုင္ရာအၾကံဳျပဳခ်က္နွင့္သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ားကိုအထူးကု
ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ကုသေပးေနပါသည္။

Orthopedics Center

ေ၀့ဌာနီအရိုးအဆစ္အထူးကုစင္တာသည္ဘန္ေကာက္တြင္အေကာင္းဆံုးအရိုးအဆစ္ကုသမွဳေပးႏိုင္ေသာေဆးရံုမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္
သည္။

ေစ်းနွုန္းမ်ားနွင့္အထူးအစီအစဥ္မ်ား

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီးသည္မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႔က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္နဲ့အညီက်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

Vejthani Hospital