အတွင်းလူနာခန်း

အခန်းအမျိုးအစား : Suite

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 352.94 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 517.65 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

1 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

Air Conditioner

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

တစ်ဦးကသီးခြားအခန်းက

အခန်းအမျိုးအစား : Royal Suite

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 397.06 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 561.76 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

2 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

Air Conditioner

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

တစ်ဦးကသီးခြားအခန်းက

အခန်းအမျိုးအစား : Exclusive

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 220.5882 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 373.5294 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

1 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

လေအေးပေးစနစ်

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

အခန်းအမျိုးအစား : VIP

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 250.00 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 402.94 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

2 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

လေအေးပေးစနစ်

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

တစ်ဦးကသီးခြားအခန်းက

အခန်းအမျိုးအစား : Superior

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 176.47 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 294.12 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

1 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

လေအေးပေးစနစ်

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

အခန်းအမျိုးအစား : Delux

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 211.76 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 329.41 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

1 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

လေအေးပေးစနစ်

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

အခန်းအမျိုးအစား : Grand Single room

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 117.65 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 235.29 USD

ပါ၀င္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား

ဖုန်းကို

1 ရုပ်မြင်သံကြား

ဘီဒို

ရေခဲသေတ္တာ

လေအေးပေးစနစ်

သင်ကအပူနှင့်အအေးကုတင်ညှိနိုင်ပါတယ်

ပူပြင်းတဲ့ရေပေးဝေရေး

Vejthani Hospital