စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုတြင္ထိုင္း၊တရုတ္၊အာေရဘီးယား၊အေနာက္တိုင္းအစားအစာနွင့္ဟာလာလ က္မွတ္ရရွိထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ခ်ိဳသာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူစားေသာက္နို္င္ပါတယ္။

VIVA CAFÉ (INTERNATIONAL RESTAURANT)

(နိုင္ငံတကာအစားအစာမ်ား)ေ၀့ဌာနီ၊ဒုတိယထပ္

ထိုင္း၊တရုတ္၊အေနာက္တိုင္းအစားအစာမ်ား

ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ – မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၈နာရီ

AL- WAHA ARABIC FOOD RESTAURANT:

အာေရဗ်စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)

လက္ဘႏြန္နဲ႔အိႏိၵယအစားအစာမ်ား

ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ – မနက္ ၁၀နာရီ မွ ည ၁၁နာရီ

AU BON PAIN

အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)

လတ္ဆတ္စြာဖုတ္ထားေသာေပါင္မုန္႔၊အရြက္သုပ္၊ဆန္ဒ၀က္ခ်္၊အခ်ိဳပဲြ

MISTER DONUT

အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)

ဒိုးနတ္နဲ႔ေပါင္မုန္႔

S & P BAKERY SHOPS

(ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)

ေပါင္မုန္႔၊ကိတ္အမိ်ဳးမ်ိဳး

STARBUCKS

အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)

နာမည္ေက်ာ္ စတားဘတ္ ကာ္ဖီဆိုင္

SUBWAY

အေမရိကန္စားေသာက္ဆိုင္ (ေ၀့ဌာနီ၊ေျမညီထပ္)

အရြက္သုပ္၊ဆန္ဒ၀က္ခ်္၊မနက္စာ

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language