ေ၀့ဌာနီေဆးရံု၀န္ေဆာင္မွဳ (သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္)

ေ၀့ဌာနီေဆးရံု၀န္ေဆာင္မွဳ (သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္)

သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္တြင္ ၀့ဌာနီေဆးရံုေကာင္တာသည္ ၀င္ေပါက္
၁၀တြင္ရွိပါသည္။လူနာမ်ားသြားလာမွဳအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ေလဆိပ္မွေဆးရုံ (သို႔)
ဟာ္တယ္သို႔အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

ေနရာ – ၀င္ေပါက္ ၁၀
ဖြင့္ခ်ိန္ – မနက္ ၆း၃၀ နာရီ မွ ည ၁၀း၃၀နာရီ
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – +၆၆၂ ၁၃၄ ၆၀၂၂

Contact Number: (+66)84-875-7733