សេវាមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ

សេវាមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនៅព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានដាក់បូទនៅកន្លែងមកដល់នៅច្រកទ្វារទី 10 នៃព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសុវណ្ណភូមិ។
ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងការទំនាក់ទំនងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនិងមានផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរ
ជាតិសុវណ្ណភូមិទៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីឬសណ្ឋាគាររបស់មន្ទីរពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃ។

ទីកន្លែង: នៅជិតច្រកទ្វារទី 10

ម៉ោងធ្វើការ: Open 24 hours

លេខទំនាក់ទំនង: (+66)84-875-7733