ធ្វើការណាត់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត

This appointment is not valid for emergency situation and cannot be made for same-day visits.
For medical emergency please call (+66)89-201-9000

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា