មតិពីអ្នកជំងឺ

Result 1 - of

មតិពីអ្នកជំងឺ

អ្វីដែលអ្នកអាចមើលរំលងការមករដូវខុសធម្មតាចំពោះការវះកាត់យកស្បូនចេញដោយមិនមានស្នាម – Abnormal Menstruation to Scarless Laparoscopic Hysterectomy
ការរមួលក្រពើ ការឈឺរដូវ ឬការមករដូវខុសធម្មតាហាក់ដូចជារឿងធម្មតារបស់ស្ត្រីគ្រប់គ្នា។ប៉ុន្តែការពិតរោគសញ្ញាដែលបានលើកឡើងអាចជាសញ្ញាមួយនៃរោគស្ត្រីដែលត្រូវការការវះកាត់ដូចជាជំងឺ

មតិពីអ្នកជំងឺ

មតិអ្នកជម្ងឺ
មតិអ្នកជម្ងឺ

មតិពីអ្នកជំងឺ

មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
My name is Hoeun ratanakrainsey am 11, I would like to express my gratitude thank for stuff and nurse of Vejthani Hospital espicially

មតិពីអ្នកជំងឺ

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ការកាត់ស្បូន ខ្ញុុំុសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងមន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមេីលថែរក្សាប្អូនស្រីខ្ញុំដែលមកវះកាត់ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់

មតិពីអ្នកជំងឺ

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម ខ្ញំុសូមអរគុណដល់មន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញំុដែលមកឆ្លងទន្លេដោយធ្វើការវះកាត់ខ្ញំុសូមអរគុណដល់ បុគ្គលិកមន្ទីពេទ្យទាំងអស់

មតិពីអ្នកជំងឺ

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ី First of all, I would like to express my gratitude thanks for staffs and nurses of Vejthani Hospital, especially Dr. Piya Totemchokchyakarn,

មតិពីអ្នកជំងឺ

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ដុំសាច់ខួរក្បាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ទីរទេព្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែរក្សាម្តាយខ្ញុំដែលបានវះកាត់សាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលដោយជោគជ័យ។ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិក
77