អ្វីដែលអ្នកអាចមើលរំលងការមករដូវខុសធម្មតាចំពោះការវះកាត់យកស្បូនចេញដោយមិនមានស្នាម – Abnormal Menstruation to Scarless Laparoscopic Hysterectomy
ការរមួលក្រពើ ការឈឺរដូវ ឬការមករដូវខុសធម្មតាហាក់ដូចជារឿងធម្មតារបស់ស្ត្រីគ្រប់គ្នា។ប៉ុន្តែការពិតរោគសញ្ញាដែលបានលើកឡើងអាចជាសញ្ញាមួយនៃរោគស្ត្រីដែលត្រូវការការវះកាត់ដូចជាជំងឺ
PATIENTS VOICES
Ms.Sajia Akter who came to Vejthani Hospital to cure Lymphoma Cancer by Chemotherapy with Dr.Itsara Anongjanya, our hematology specialist said, patients
What are the hospitals like in Thailand?
I was living in Canada and was diagnosed with skin cancer on my face. The surgery was considered elective as it was not melanoma cancer.
មតិអ្នកជម្ងឺ
មតិអ្នកជម្ងឺ
មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ការកាត់ស្បូន ខ្ញុុំុសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងមន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមេីលថែរក្សាប្អូនស្រីខ្ញុំដែលមកវះកាត់ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់
មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម ខ្ញំុសូមអរគុណដល់មន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញំុដែលមកឆ្លងទន្លេដោយធ្វើការវះកាត់ខ្ញំុសូមអរគុណដល់ បុគ្គលិកមន្ទីពេទ្យទាំងអស់
មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ី First of all, I would like to express my gratitude thanks for staffs and nurses of Vejthani Hospital, especially Dr. Piya Totemchokchyakarn,
មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
ដុំសាច់ខួរក្បាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ទីរទេព្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែរក្សាម្តាយខ្ញុំដែលបានវះកាត់សាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលដោយជោគជ័យ។ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិក
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា