ប្រវត្តិវេជ្ជបណ្ឌិត

ប្រវត្តិវេជ្ជបណ្ឌិត

  • ស្វែងរកតាមឈ្មោះឬនាមត្រកូលប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ឈ្មោះគ្រូពេទ្យ។
  • ស្វែងរកតាមជំនាញឯកទេស

    ជ្រើសរើសជំនាញឯកទេសដើម្បីស្វែងរកគ្រូពេទ្យ ឬប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ឈ្មោះអ្នកអាចជ្រើសរើសវាពីជួរឈរទី 3 ខាងក្រោម។

វេជ្ជបណ្ឌិត


Vejthani Hospital  เวชธานี