ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

សូមបន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក និងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រពីមុន ដើម្បីជួយឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការវាយតម្លៃកាន់តែច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់​ការ​សាកសួរ​បន្ទាន់ សូម​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​តាម​ទូរស័ព្ទ៖ +66 8522 38888
Loading...

Redirecting to Authorize uri...