សេវាកម្មេម្រាបអ្់ នកជំងឺអ្ន្តរជាតិ

សេវាកម្មេម្រាបអ្់ នកជំងឺអ្ន្តរជាតិ

សេវាកម្មម្ុន្សេលម្កដល់:

 • ផែនការននការព្យាបាល
 • ការណាត់ជួបទុកជាមុន / ការចុុះឈ្ម ុះទុកជាមុន
 • ការឈរៀបចំការដកឹ ជញ្ជនូ និងទទួល (ឈេវាដកឹ ជញ្ជនូ ព្យីព្ព្យលានយនតឈ ុ
 • និង ឈេវាកមមទទួល AOT)
 •  ែតល់លិខិតអឈញ្ជ ើញេព្ាប់ការឈេន ើរេុំទិដ្ឋា ការ
 • ការកក់េណាា គារ
 • ឈេវាបន្ទា ន់

សេវាកម្មសេលម្កដល់

 • ឈេវាកមមអតិថិជន
 • ឈេវាកមមបកផព្បឈដ្ឋយព្ក ុមអនកបកផព្បព្យហុភាសា: ភាសាអារ៉ា ប់
  ភាសាឈបឡារ ី
  ភាសាភូា
  ភាសាចិន
  ភាសាជប ុន
  ភាសាផខមរ
  ភាសាកូឈរ៉ា
  ភាសាឈនបា ល់
  ភាសារុេ្ុ ី
  ភាសាអង់ឈលេេ
  ល។
 • ការចុុះឈ្មុះអនកជំងឺ
 • ការឈេន ើរេុំការណាត់ជួប
 • ការឈរៀបចំការដកឹ ជញ្ជនូ (ព្យីេណាាគារឈៅមនាីរឈព្យទយ)
 • ជំនួយឈលើការបនតទិដ្ឋា ការ
 • ការកក់េំបុព្តយនតឈ ុះទុកជាមុន
 • ជំនួយកន ុងការឈ្វើាតុភូមិនិវតតន៍

េត៌ាន្ទំនាក់ទំន្ង

Bangladesh hotline: 085-485- 2333
Line, Whats app, and Viber +6685-485- 2333
E-mail: [email protected]

Cambodian Hotline: 089-201- 9000
Facebook messenger (Cambodian official page)
Line +089-201- 9000
E-mail: [email protected]

Chinese Hotline: 084-751- 6222
We chat (vejthani-china)
E-mail: [email protected]

English Hotline: 085-223- 8888
Whats app +6685-223- 8888
E-mail: [email protected]

Ethiopian Hotline; 090-907- 2560
IMO, Line,Viber +6690-907- 2560
E-mail: [email protected]

Myanmar Hotline: 081-984- 5111
Viber and Line +6681-984- 5111
E-mail: [email protected]

Russian Hotline: 085-230- 5555
Viber, Whats app, Line and Wechat +6685-230- 5555
E-mail: [email protected]

Vietnam Hotline: 097-291- 3351
Viber, Whats app, and Line +6697-291- 3351
E-mail: [email protected]


ទីតំងការ ិយាល័យ

បូទម្ន្ទីរសេទយសេជជថាន្ីសៅឯម្រេលាន្យន្ត ស ោះេុេណ្ណ ភូ ម្ិ
ជាន់ទី 2 ឈៅជិតព្ចកទ្វវ រទី 10 អាកាេយានដ្ឋា នេុវណ្ណ ភូមិឈៅបាំងកក
ព្បឈទេនថ
សា៉ោ ងបសម្រម្ើការ: 06:00 ព្ព្យឹក – 11:00 យប់។

សេវាកម្មអ្តិថិជន្អ្ន្ត រជាតិ
ជាន់ទី 2 ផែនកខាងឈវវងននជឈណ្ត ើរយនត ននមនាីរឈព្យទយឈវជជថានី ទីបាំងកក
ព្បឈទេនថ
សា៉ោ ងបសម្រម្ើការ: ឈា ង 08:00 ព្ព្យឹកដល់ 5:00 លាា ច។

សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា