សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកជំងឺអន្តរជាតិ

International Customer service

សេវាកម្មមុនការមកដល់

 • ផែនការននការព្យាបាល
 • ការណាត់ជួបទុកជាមុន / ការចុុះឈ្ម ុះទុកជាមុន
 • ការឈរៀបចំការដកឹ ជញ្ជនូ និងទទួល (ឈេវាដកឹ ជញ្ជនូ ព្យីព្ព្យលានយនតឈ ុ
 • និង ឈេវាកមមទទួល AOT)
 •  ែតល់លិខិតអឈញ្ជ ើញេព្ាប់ការឈេន ើរេុំទិដ្ឋា ការ
 • ការកក់េណាា គារ
 • ឈេវាបន្ទា ន់

សេវាកម្មពេលមកដល់

 • ឈេវាកមមអតិថិជន
 • ឈេវាកមមបកផព្បឈដ្ឋយព្ក ុមអនកបកផព្បព្យហុភាសា: ភាសាអារ៉ា ប់
  ភាសាឈបឡារ ី
  ភាសាភូា
  ភាសាចិន
  ភាសាជប ុន
  ភាសាផខមរ
  ភាសាកូឈរ៉ា
  ភាសាឈនបា ល់
  ភាសារុេ្ុ ី
  ភាសាអង់ឈលេេ
  ល។
 • ការចុុះឈ្មុះអនកជំងឺ
 • ការឈេន ើរេុំការណាត់ជួប
 • ការឈរៀបចំការដកឹ ជញ្ជនូ (ព្យីេណាាគារឈៅមនាីរឈព្យទយ)
 • ជំនួយឈលើការបនតទិដ្ឋា ការ
 • ការកក់េំបុព្តយនតឈ ុះទុកជាមុន
 • ជំនួយកន ុងការឈ្វើាតុភូមិនិវតតន៍

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

Bangladesh Hotline: +66(0)85-485- 2333 Line, WhatsApp and Viber: +6685-485-2333 E-mail: [email protected]

Cambodian Hotline: +66(0)89-201- 9000 Facebook Messenger: Cambodian Official Page Line: +6689-201-9000 E-mail: [email protected]

Chinese Hotline: +66(0)84-751-6222 WeChat: vejthani-china E-mail: [email protected]

English Hotline: +66(0)85-223-8888 WhatsApp: +6685-223-8888 E-mail: [email protected]

Ethiopian Hotline: +66(0)90-907- 2560 IMO, Line and Viber: +6690-907-2560 E-mail: [email protected]

Burmese Hotline: +66(0)81-984-5111 Viber and Line: +6681-984-5111 E-mail: [email protected]

Russian Hotline: +66(0)85-230-5555 Viber, WhatsApp, Line and WeChat: +6685-230-5555 E-mail: [email protected]

Vietnamese Hotline: +66(0)97-291- 3351 Viber, WhatsApp and Line: +6697-291-3351 E-mail: [email protected]

ទីតាំងការិយាល័យ

ស្តង់មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី នៅអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិជាន់ទី 2, សាលច្រកចេញចូល, ជិតច្រកទ្វារទី 10, អាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិ, បាងកក, ប្រទេសថៃ ម៉ោងសេវាកម្ម៖ Open 24 hours

ទីតាំងសេវាកម្មអតិថិជនអន្តរជាតិ
ជាន់ទី 2 ខាងឆ្វេងនៃជណ្តើរយន្ត មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ម៉ោងបម្រើ៖ ០៨:០០ ព្រឹក - ម៉ោង ០៥:០០ ល្ងាច