နိုင္ငံတကာလူနာမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

International Customer service

Pre-arrival services

 • လူနာမေရာက္မီေပးေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • ကုသမွဳအစီအစဥ္
 • ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း၊လူနာစာရင္းသြင္းျခင္း
 • သြားလာမွဳစီစဥ္ေပးျခင္း(ေလဆိပ္ၾကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မွဳ)
 • ဗီဇာေလွွ်ာက္ရန္အတြက္ဖိတ္ေခၚစာပို႔ျခင္း
 •  ေနထိုင္ရန္အခန္းဘြက္ကင္လုပ္ေပးျခင္း
 •  ေဟာ့လိုင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ဆိုက္ေရာက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • ဘာသာစကားအမ်ားစုအတြက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • Translator services by Multi Lingual Team: Lingual Team: အီသီယိုပီးယား
  ဘဂၤါလီ
  ျမန္မာ
  တရုတ္
  ဂ်ပန္
  ခမာ
  ကိုရီးယား
  နီေပါ
  ရွရွား
  ဗီယက္နမ္
 • လူနာစာရင္းသြင္းျခင္း
 • ရက္ခ်ိန္းေတာင္းယူျခင္း
 • သြားလာမွဳစီစဥ္ေပးျခင္း
 • ဗီဇာသက္တမ္းတိုးကူညီျခင္းေ
 • လယာဥ္လက္မွတ္ၾကိဳတင္၀ယ္ယူျခင္းျ
 • ပည္ေတာ္ျပန္လူနာကူညီျခင္း

Contact Information

Bangladesh Hotline: +66(0)85-485- 2333 Line, WhatsApp and Viber: +6685-485-2333 E-mail: [email protected]

Cambodian Hotline: +66(0)89-201- 9000 Facebook Messenger: Cambodian Official Page Line: +6689-201-9000 E-mail: [email protected]

Chinese Hotline: +66(0)84-751-6222 WeChat: vejthani-china E-mail: [email protected]

English Hotline: +66(0)85-223-8888 WhatsApp: +6685-223-8888 E-mail: [email protected]

Ethiopian Hotline: +66(0)90-907- 2560 IMO, Line and Viber: +6690-907-2560 E-mail: [email protected]

Burmese Hotline: +66(0)81-984-5111 Viber and Line: +6681-984-5111 E-mail: [email protected]

Russian Hotline: +66(0)85-230-5555 Viber, WhatsApp, Line and WeChat: +6685-230-5555 E-mail: [email protected]

Vietnamese Hotline: +66(0)97-291- 3351 Viber, WhatsApp and Line: +6697-291-3351 E-mail: [email protected]

Office Location

Vejthani Hospital Booth at Suvanrnabuhmi Airport
2 nd Floor Arrival Hall, Near Gate 10 , Suvarnabuhmi Airport, Bangkok, Thailand
Service Hours: 06:00 AM. - 11:00 PM.

International Customer Service
2 nd Floor, Left side of elevator, Vejthani Hospital, Bangkok, Thailand
Service Hours:08:00 AM.-5 :00 PM.