ကင္ဆာစင္တာ

ကင္ဆာစင္တာ

ေ၀့ဌာနီကင္ဆာစင္တာသည္ အဘက္ဘက္မွျပီးျပည့္စံုေသာကုသမွဳအပိုင္းနွင့္
ကၽြမ္းက်င္ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊သူနာျပဳမ်ား၊ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊အာ
ဟာရေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ေခတ္မီကင္ဆာေရာဂါကုနည္းပညာမ်ားျဖင့္အေကာင္းမြန္ဆံုးျပဳစု
ကုသေပးေနပါတယ္။

ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ျပီးျပည့္စံုေသာကုသမွဳအပိုင္း၊တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနဲနိုင္သမွ်နဲေအာင္နွင့္အျမန္ဆံုးနာလန္ထူနိုင္ေအာင္လဲေစတ
နာျဖင့္ကုသေပးေနပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ေအာက္ပါကင္ဆာေရာဂါမ်ားအတြက္ခဲြစိတ္အထူးကုသေပးေသာဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား
 • သိုင္းရိြက္ကင္ဆာ
 • အူကင္ဆာ
 • အသည္းကင္ဆာ
 • ရင္သားကင္ဆာခဲြစိတ္မွဳ

ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ရင္သားကင္ဆာလူနာမ်ားကိုရင္သားျဖတ္စရာမလိုဘဲကုသမွဳ၊ရင္သားျဖတ္ထုတ္ကုသမွဳ
မ်ားကိုကၽြမ္းက်င္စြာကုသေပးနိုင္ေသာကင္ဆာခဲြစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားျဖင့္ကုသ
မွဳေပးေနပါသည္။
 • စတမ္းဆဲလ္အစားထိုးကုသျခင္း
 • နာက်င္မွဳသက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွစ္သိမ့္အၾကံေပးျခင္း
 • ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမွဳ
 • ကီမိုေဆးသြင္းကုသမွဳ

ေ၀့ဌာနီကင္ဆာစင္တာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • CT Scan, MRI (ကြန္ပ်ဳတာျဖင့္ေရာဂါရွာေဖြပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း)
 • Digital Mammogram (ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရင္သားဓာတ္မွန္)
 • Stereotactic (ပိုမိုတိက်အေသးစိတ္ေသာကိရိယာျဖင့္ကုသျခင္း)

ေ၀့ဌာနီကင္ဆာစင္တာ၊ ၃လႊာ
ဖုန္း – ၀၂ ၇၃၄ ၀၀၀၀ လိုင္းခဲြ ၄၅၀၀

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Vejthani Hospital