ေဆးရုံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ

Accreditations and Awards

for more information click
VEJTHANI FACILITIES
 • ၂၆၃ က္ တင္္
 • ၁၂ ထေပေဆာက္ေ အံွ
 • ၃၄၉၆ တတ ရန္ွ်ားမီတာ
 • လူ၅၀ မ ၈၀ အတတက္ေ တည္ွ်ားေအ၀်ားခန္ွ်ားမ
 • ယာဥ္၅၀၀ ခန္႔ရပ္ာ်ားုႏွ ွိင္္ေွသာက္ာ်ားရပ္ာ်ားရန္ေွနရာ
 • ေွခါင္မိမ်ားဥယ္ာဥ္
 • ထိ င္္ွ်ားရ ွိွ်ားရာအုႏွ ွိပ္
 • ATM
 • တာအ ပ္ွုႏွင္္ွက္ တာ်ားတရာေအရာင္္ွ်ားဆိ င္္
လူနာေအရအတြက
 • ွုႏွတစဥလူနာ(၃)သိန္ွ်ားေွက္္ာွ
 • ွုႏွ ွိင္ငံေွပါင္္ွ်ား (၄၀)ေွက္္ာွ
၀န္ထမ္းးအင္ား
 • အ မဲတမ္ွ်ား၀န္ထမ္ွ်ား(၇၀၀)ေွက္္ာွ္
 • ဆရာ၀န္မ္ာ်ားတီ်ားပါ ်ားေွရ်ားလ ပငန္ွ်ားရ င္မ္ာ်ားဦ်ားေွဆာင္္ေွသာတီမံခန္႔ခခဲေွရ်ားအခ ဲ႔
 • ွုႏွ ွိင္ငံတက္ာ အသိအမ တ္ွ ပဳဆရာ၀န္(၃၀၀)ေွက္္ာွ္
 • နာတ္ွ (၂၀၀)ေွက္္ာွ
ေးဆးရ ုံအင္ား
 • က္ တင္္(၅၀၀)
 • လူၾက္ီ်ား အထူ်ားၾက္ပမတက မေသဆာင္္
 • ေွက္္ာက္က ပ္ေွဆ်ားေွၾက္ာေွရ်ားဌာန
 • ေက္လ်ားအထူ်ားၾက္ပမတက မေသဆာင္္
 • ေအေတထတထလူနာေွဆာင္္(၁၀)ထပ္
 • ေက္လ်ားလူနာေွဆာင္္(၉)ထပ္
 • တတ္ေွယာက္ခန္ွ်ား(၉၅)ခန္ွ်ား ၊Suites (၁၀)ခန္ွ်ား၊ VIP Suites (၁၁)ခန္ွ်
း ပငပလူနာဌာန
 • ၂၄ နာရီေအရ်ားေွပၚဌာန
 • လူနာတင္ာယဥ္ွုႏွင္္ွအထူ်ား လူနာသယ္ေွဆာင္္ေွရ်
 • လူနာၾက္ည္ွခ န္ွ်ားေွပါင္္ွ်ား(၇၀)
 • ွ ပင္ပလူနာခခဲတိတက မသဌာန
း ပငလ ပ ူနာၾကည္းရ ်ဳ ေးရးဌာနမ ် ား၊ေးဆးခန္းးမ ် ား
အထးူထပ္ေးဆာင္းး၀နေ္ းဆာငမ ္မ်ဳ ် ား
 • ွုႏွွ င္ ိ တ ငံ က္ာအသအ ိ မ တ္ွ ပ ဳ လက္ မွတ ္ ဓါတတ ခဲခန္ွ်
 • ခခဲတိတခန္ွ်ားမၾက္ီ်ား (၁၀) ခန္ွ်
 • ေွရရ႔လ ္ ာ်ားဓါတ မွန္မ္ ွက္ ိ ္ွ ခင္္ွ်ား ၊CT Scan၊ C –ARM ွုႏွင္ ္ွ MRI
 • ေွ မ်ားက္င္္ွ်ားတအထူ်ားက္ ေသတာင္္ွေ ွရ ာက
 • အဆီပိ မ္ာ်ား ယထ မတ္ွ ခင္္ွ်ားအတတက္္ေွနာက္ဆ ံွ ွ်ားေွပၚ Water –Jet နည္ွ်ားပညာ
 • အရ ွိွ်ားအဆတေတာ်ားထိ ်ားက္ ေသရ်ားအတတက္ပိမမိ တိေက္္သာ Computer အသွံ ွ ်ားွ ပ ဳခခတဲ တ ိ ္ ာေွသ်ားေွသ်ားွ င္္ွက္ သမ
အထူးး ပ်ဳကုံသမ ်ဳမ်ာွ်ား
 • အရ ွိွ်ားအဆတေတာ်ားထိ ်ားခခဲတိတ္ွ ခင္္ွ်
 • ပလတစတတဆာဂ္ရ
 • တသာ်ား၊ေအရ ပာ်ားုႏွင္ ္ွေ ွလဆာေွရာင္္ွ ခည္ွ င္္ွက္ သ ခင္္ွ်
 • ေွက္္ာရ ွိွ်ားခခဲတိတ္ွ ခင္္ွ်
 • အတာအိမေူလမ္ွ်ားေွၾက္ာင္္ွ်ားေွရာဂါအမ္ ဳ ိ်ားမ္ ဳ ိ
 • သာ်ားသမီ်ားရတနာအတတက္ဖန္ွ ပေန္သုႏၶသာ်ားနည္ွ်ားပညာ
 • ဆ ီ ်ားလမ္ွ်ားေွၾက္ာင္္ွ်ား၊ေွက္ ္ ာက္ က ပ္ွုႏွင္ ္ွ၀ မ္ွ်ားဗ ိ တက္ ခဲတတ ိ ကမသ ခင္္ွ်
 • အူမၾက္ီ်ားခခဲတိတက မသ ခင္္ွ်
 • ာ်ား ာ်ားမီ်ားယပ္ေွရာဂါက္ သ ခင္္ွ
 • ေွဆ်ားတတ္ွ ခင္္ွ်
း းုံး ငင ြကာသ ုံေေဆာင္ငြက္ေးပးေးေနသာအထူး ၀န္ေးဆာငမ ္မ်ဳ ် ား
 • လူနာက္ ိ ေွလယာဥ္ွ င္္ွလ ာေွရာက္္ေွခေၚဆာင္္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • တည္ွ်ားခိ ရာ Hotel သိ ႔လာေွရာက္္ေွခေၚဆာင္္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ေွလဆ ိ ပ္ွုႏွင္ ္ွ Hotel မ္ာ်ားတတင္္ၾက္ိ ဳပိ ႔ ွ ပဳလ ပ္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ေွနထ ိ ရင္င္ ခ ္ွ (Visa) အတတက္္ေွဆ်ားရ ံတတင္္၀န္ေွဆာင္ေ မွဳ ွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • သ ၀ဏဘူမိေွလဆိပဂိတ္(၁၀) တတင္္ာ်ားေွေနဆာင္ထာ်ားရ ိေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ွုႏွွ င္ ိ တ ငံ က္ာက္ ္ န္ွ်ားမာေွရ်ားအာမခေံ ွၾက္်ားမ ္ ာ်ားအတတက္ ွိ ုႏွ ွွ ဳ င္ ိ ္ွ်ားေွဆာရင္က္ ္ ္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ွုႏွ ွိင္ငံတက္ာလူနာမ္ာ်ားက္ိ က္ ေသပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ေအရ်ားၾက္ီ်ားလူနာမ္ာ်ားသယယ ူပိ ေ႔ဆာင္္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • အတၥလာမဘာသာ၀င္မ္ာ်ားအတတက္္၀တ္ွ ပဳေွဆာင္မ္ာ်ားထာ်ားရ ိေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • တက္ာ်ားွ ပန္ထာ်ားရ ိေွပ်ားွ ခင္္ွ်ား
  -Burmese
  –Arabic
  – Bengali
  – English
  – French
  – German
  – Hindi
  – Japanese
  – Khmer
  – Korean
  – Laos
  – Norwegian
  – Russian
  – Spanish
  – Swedish
  – Tagalog
  – Tamil
  – Mandarin
  – Urdu
  – Amharic
 • ေွနထ ိ ရင္င္ ခ ္ွသ က္ ြ မ္ွ်ားတ ိ ်ားေွက္ာင္ာ
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language