ေဆးရုံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

၁၉၉၄ ခ ုႏွ စ္တြင္စတင္ြည္ေွထာင္သည္။

 •  
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2007
 • 1999
 • - 2021

  CCPC for Lumbar Decompression and Fixation Program

  • 2nd Re-accreditation: 6 March 2021  – March 2024
  • 1st Accreditation: 5 July 2017-  4 July 2020
 • - 2019

  • 4th JCI re-accreditation
  • Re-accreditation CCPC for Diabetes Mellitus Program Hip Replacement Program and Knee Replacement Program
  • World’s first CCPC for infertility program
 • - 2018

  • Global Healthcare Accreditation (GHA)
 • - 2017

  • PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2017 (Prime Minister Business Enterprise Award)
  • People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists
  • CCPC for Lumbar Decompression and Fixation Program, Hepatitis B Program
 • - 2016

  • 3th JCI re-accreditation
  • 2nd 3 CCPC re-accreditation
  • People ‘s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists
  • ISO 15189:2012 Medical Laboratory
  • ISO 15190:2003 Medical Laboratory Safety
 • - 2014

  • ISO 50001
 • - 2013

  • JCI re-accreditation & CCPC for Heart Failure Program, Knee Replacement Program and Diabetes Mellitus Program
  • ESQA
  • Thailand Trust Mark
 • - 2012

  • ISO 15189
  • HACCP
 • - 2011

  • ISO 14001
  • Prime Minister Business Enterprise Award
 • - 2007

  • Consumers Choice
  • HA
 • - 1999

  • ISO 9001
VEJTHANI FACILITIES
 • ၂၆၃ က္ တင္္
 • ၁၂ ထေပေဆာက္ေ အံွ
 • ၃၄၉၆ တတ ရန္ွ်ားမီတာ
 • လူ၅၀ မ ၈၀ အတတက္ေ တည္ွ်ားေအ၀်ားခန္ွ်ားမ
 • ယာဥ္၅၀၀ ခန္႔ရပ္ာ်ားုႏွ ွိင္္ေွသာက္ာ်ားရပ္ာ်ားရန္ေွနရာ
 • ေွခါင္မိမ်ားဥယ္ာဥ္
 • ထိ င္္ွ်ားရ ွိွ်ားရာအုႏွ ွိပ္
 • ATM
 • တာအ ပ္ွုႏွင္္ွက္ တာ်ားတရာေအရာင္္ွ်ားဆိ င္္
လူနာေအရအတြက
 • ွုႏွတစဥလူနာ(၃)သိန္ွ်ားေွက္္ာွ
 • ွုႏွ ွိင္ငံေွပါင္္ွ်ား (၄၀)ေွက္္ာွ
၀န္ထမ္းးအင္ား
 • အ မဲတမ္ွ်ား၀န္ထမ္ွ်ား(၇၀၀)ေွက္္ာွ္
 • ဆရာ၀န္မ္ာ်ားတီ်ားပါ ်ားေွရ်ားလ ပငန္ွ်ားရ င္မ္ာ်ားဦ်ားေွဆာင္္ေွသာတီမံခန္႔ခခဲေွရ်ားအခ ဲ႔
 • ွုႏွ ွိင္ငံတက္ာ အသိအမ တ္ွ ပဳဆရာ၀န္(၃၀၀)ေွက္္ာွ္
 • နာတ္ွ (၂၀၀)ေွက္္ာွ
ေးဆးရ ုံအင္ား
 • က္ တင္္(၅၀၀)
 • လူၾက္ီ်ား အထူ်ားၾက္ပမတက မေသဆာင္္
 • ေွက္္ာက္က ပ္ေွဆ်ားေွၾက္ာေွရ်ားဌာန
 • ေက္လ်ားအထူ်ားၾက္ပမတက မေသဆာင္္
 • ေအေတထတထလူနာေွဆာင္္(၁၀)ထပ္
 • ေက္လ်ားလူနာေွဆာင္္(၉)ထပ္
 • တတ္ေွယာက္ခန္ွ်ား(၉၅)ခန္ွ်ား ၊Suites (၁၀)ခန္ွ်ား၊ VIP Suites (၁၁)ခန္ွ်
း ပငပလူနာဌာန
 • ၂၄ နာရီေအရ်ားေွပၚဌာန
 • လူနာတင္ာယဥ္ွုႏွင္္ွအထူ်ား လူနာသယ္ေွဆာင္္ေွရ်
 • လူနာၾက္ည္ွခ န္ွ်ားေွပါင္္ွ်ား(၇၀)
 • ွ ပင္ပလူနာခခဲတိတက မသဌာန
း ပငလ ပ ူနာၾကည္းရ ်ဳ ေးရးဌာနမ ် ား၊ေးဆးခန္းးမ ် ား
 • ဓါတ မ တည္ွွ ခင္္ွ်ားမ ္ ာ်ားအတတက္္ေွဆ်ားခန္ွ်
 • က္င္ဆာတင္ြာ
 • အူမၾက္ီ်ား ခခဲတိတက မတင္ြ
 • သာ်ားေွဆ်ားခန္ွ်
 • ေွက္္ာက္က ပ္ေွဆ်ားေွၾက္ာေွရ်ားတင္ြာ
 • နာ်ားုႏွ ွာေွခါင္္ွ်ား၊လည္ေွခ္ာင္္ွ်ားေွဆ်ားခန္ွ်
 • ေအရ်ားေွပၚဌာန
 • အထူ်ားက္္န္ွ်ားမာေွရ်ားတတ္ေွဆ်ားွ ခင္္ွ်ားတင္ြ
 • မ္က္စိေွဆ်ားခန္ွ်
 • အတာအမ ိ ္၊အူလမ္ွ်ားေွၾက္ာင္္ွ်ား၊အသည္ွ်ားွုႏွင္ ္ွသ ည္ွ်ားေွွ ခအထူ်ားက္ ေွဆ်ားခန္ွ်
 • ေအေတထတထခခဲတိတဌ ာန
 • သက္ၾ က္ီ်ားရရယေ ိမေွဆ်ားခန္ွ်
 • လက္ေ ထူ်ားက္ တင္ြာ
 • ေွတသ်ားေွရာဂါအထူ်ားက္ တင္ြာ
 • က္ူ်ားတက္္ေွရာဂါအထူ်ားက္ ဌာန
 • ေွဆ်ားပညာဌာန
 • ဓါတတခဲဌာန
 • ေွက္္ာက္က ပ္ေွဆ်ားခန္ွ်ား
 • သာ်ား ာ်ားမီ်ားယပဌာန
 • ေက္လ်ားအရ ွိွ်ားက္ ဌာန
 • ေက္လ်ားခခဲတိတက မဌာန
 • ေွဆ်ား၀ါ်ားဌာန
 • က္လပစတတြာဂ္ရီတင္ြ
 • တိတ္ေွရာဂါက္ ေသရ်ားတင္ြာ
 • ဓါတ္ေွရာင္္ွ ခည္ဌာန
 • ွ ပန္လည္သရန္စမ္ွ်ားေွရ်ားဌာန
 • အသက္ ္ ွ ဳ လမ္ွ်ားေွၾက္ာင္္ွ်ားဆ ိ င္ာ ္ ေွရာဂါက္ ဌာန
 • ေွလ်ားဘက္္ာက္ ေသရ်ားေွဆ်ားခန္ွ်
 • ေအရ ပာ်ားေွလဆာက္ ေသရ်ားုႏွင္ ္ွ အလ အေပရ်ားရာဌာန
 • အိပစက္ခ္ ိစ္န္ြင္္ွ တ္ေွပေၚသာေွ၀ဒနာမ္ာ်ားက္ ေသရ်ားဌာန
 • ေက္လ်ားက္္န္ွ်ားမာေွရ်ားတင္ြာ
 • ရင္္ေွခါင္္ွ်ားခခဲတိတဌ ာန
 • န္ွ ပေန္သုႏၶသာ်ားဌာန
 • ရင္သာ်ားက္င္ဆာက္ ေသရ်ားဌာန
 • ွုႏွ လံွ ွ်ားဌာန
 • ဆ ီ ်ားခုႏ ္ ွ ဳ င္ ိ္ွ ေွဟာွ္မ န္ွ်ားေွရာဂါမ္ာ်ားက္ ေသရ်ားဌာန
 • ဥ်ား ီ ေွွုႏွွ ာက္္ွုႏွင္ ္ွအ ာရ ံေွၾက္ာဌာန
 • အရ ွိွ်ားအထူ်ားက္ ဌာန
 • Q Life ေွခၚ အရရယြ င္္ွုႏွ ပ္ ဳ ိ ေွအာင္ကမေသရ်ားဌာန
 • ေွလ်ားဘက္္ာက္ ေသရ်ားဌာန
 • အရ ွိွ်ားအဆတေတာ်ားထိ ်ားက္ ေသရ်ားဌာန
 • ေွက္္ာရ ွိွ်ားက္ ေသရ်ားဌာန
 • ဆ ီ ်ားုႏွင္ ္ွေ ွက္ ္ ာက္ က ပဌာန
အထးူထပ္ေးဆာင္းး၀နေ္ းဆာငမ ္မ်ဳ ် ား
 • ွုႏွွ င္ ိ တ ငံ က္ာအသအ ိ မ တ္ွ ပ ဳ လက္ မွတ ္ ဓါတတ ခဲခန္ွ်
 • ခခဲတိတခန္ွ်ားမၾက္ီ်ား (၁၀) ခန္ွ်
 • ေွရရ႔လ ္ ာ်ားဓါတ မွန္မ္ ွက္ ိ ္ွ ခင္္ွ်ား ၊CT Scan၊ C –ARM ွုႏွင္ ္ွ MRI
 • ေွ မ်ားက္င္္ွ်ားတအထူ်ားက္ ေသတာင္္ွေ ွရ ာက
 • အဆီပိ မ္ာ်ား ယထ မတ္ွ ခင္္ွ်ားအတတက္္ေွနာက္ဆ ံွ ွ်ားေွပၚ Water –Jet နည္ွ်ားပညာ
 • အရ ွိွ်ားအဆတေတာ်ားထိ ်ားက္ ေသရ်ားအတတက္ပိမမိ တိေက္္သာ Computer အသွံ ွ ်ားွ ပ ဳခခတဲ တ ိ ္ ာေွသ်ားေွသ်ားွ င္္ွက္ သမ
အထူးး ပ်ဳကုံသမ ်ဳမ်ာွ်ား
 • အရ ွိွ်ားအဆတေတာ်ားထိ ်ားခခဲတိတ္ွ ခင္္ွ်
 • ပလတစတတဆာဂ္ရ
 • တသာ်ား၊ေအရ ပာ်ားုႏွင္ ္ွေ ွလဆာေွရာင္္ွ ခည္ွ င္္ွက္ သ ခင္္ွ်
 • ေွက္္ာရ ွိွ်ားခခဲတိတ္ွ ခင္္ွ်
 • အတာအိမေူလမ္ွ်ားေွၾက္ာင္္ွ်ားေွရာဂါအမ္ ဳ ိ်ားမ္ ဳ ိ
 • သာ်ားသမီ်ားရတနာအတတက္ဖန္ွ ပေန္သုႏၶသာ်ားနည္ွ်ားပညာ
 • ဆ ီ ်ားလမ္ွ်ားေွၾက္ာင္္ွ်ား၊ေွက္ ္ ာက္ က ပ္ွုႏွင္ ္ွ၀ မ္ွ်ားဗ ိ တက္ ခဲတတ ိ ကမသ ခင္္ွ်
 • အူမၾက္ီ်ားခခဲတိတက မသ ခင္္ွ်
 • ာ်ား ာ်ားမီ်ားယပ္ေွရာဂါက္ သ ခင္္ွ
 • ေွဆ်ားတတ္ွ ခင္္ွ်
း းုံး ငင ြကာသ ုံေေဆာင္ငြက္ေးပးေးေနသာအထူး ၀န္ေးဆာငမ ္မ်ဳ ် ား
 • လူနာက္ ိ ေွလယာဥ္ွ င္္ွလ ာေွရာက္္ေွခေၚဆာင္္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • တည္ွ်ားခိ ရာ Hotel သိ ႔လာေွရာက္္ေွခေၚဆာင္္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ေွလဆ ိ ပ္ွုႏွင္ ္ွ Hotel မ္ာ်ားတတင္္ၾက္ိ ဳပိ ႔ ွ ပဳလ ပ္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ေွနထ ိ ရင္င္ ခ ္ွ (Visa) အတတက္္ေွဆ်ားရ ံတတင္္၀န္ေွဆာင္ေ မွဳ ွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • သ ၀ဏဘူမိေွလဆိပဂိတ္(၁၀) တတင္္ာ်ားေွေနဆာင္ထာ်ားရ ိေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ွုႏွွ င္ ိ တ ငံ က္ာက္ ္ န္ွ်ားမာေွရ်ားအာမခေံ ွၾက္်ားမ ္ ာ်ားအတတက္ ွိ ုႏွ ွွ ဳ င္ ိ ္ွ်ားေွဆာရင္က္ ္ ္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ွုႏွ ွိင္ငံတက္ာလူနာမ္ာ်ားက္ိ က္ ေသပ်ားွ ခင္္ွ်
 • ေအရ်ားၾက္ီ်ားလူနာမ္ာ်ားသယယ ူပိ ေ႔ဆာင္္ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • အတၥလာမဘာသာ၀င္မ္ာ်ားအတတက္္၀တ္ွ ပဳေွဆာင္မ္ာ်ားထာ်ားရ ိေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • တက္ာ်ားွ ပန္ထာ်ားရ ိေွပ်ားွ ခင္္ွ်ား
  -Burmese
  –Arabic
  – Bengali
  – English
  – French
  – German
  – Hindi
  – Japanese
  – Khmer
  – Korean
  – Laos
  – Norwegian
  – Russian
  – Spanish
  – Swedish
  – Tagalog
  – Tamil
  – Mandarin
  – Urdu
  – Amharic
 • ေွနထ ိ ရင္င္ ခ ္ွသ က္ ြ မ္ွ်ားတ ိ ်ားေွက္ာင္ာ
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language