ေဝ့ဌာနီအင္ဒိုခရိုင္းစင္တာ

ေဝ့ဌာနီအင္ဒိုခရိုင္းစင္တာ

ဇြန္ ၂၀၀၆ တြင္ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ၏အင္ဒိုခရိုင္းဌာနကို ဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ အျဖစ္မ်ားေသာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ၊ သိုင္းရိြက္၊ နုရိုအင္ဒိုခရိုင္း ၊အဆီညႊန္းကိန္း ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊ အရိုးနွင့္ ကယ္လဆီယမ္ဓာတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္းတို့အတြက္ ထိုစင္တာသည္ အေကာင္းဆံုးစမ္းသပ္ရွာေဖြကုသမွဳေပးနိုင္ေသာေနရာ ျဖစ္သည္။

ထိုစင္တာသည္ ေဖာ္ျပပါေရာဂါမ်ားအတြက္ ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း၊ ကုသမွဳ နွင့္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳေရာဂါ

ထိုစင္တာတြင္ ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳအထူးကုမ်ား၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးသူမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးေသာ အာဟာရေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၊ အၾကံဳညဏ္ေပးျခင္း၊ ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း နွင့္ ကုသျခင္း တို့ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ က်န္းမာေရးေရးနွင့္ဆိုင္ေသာပညာေပး အတန္းမ်ား

လူနာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေရာဂါနွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔ၾကံဳဖလွယ္နိုင္ေသာ၊ သင္ယူေလ့လာမွဳမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္လဲ ရွိပါသည္။

သိုင္းရိြက္

တစ္ေနရာတည္းတြင္ျပည့္ျပီးစံုေသာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

  • ေသြးစစ္ေဆးျခင္း
  • အသားစယူျခင္း
  • သိုင္းရိြက္ေရာဂါ၊လည္ပင္းၾကီးေရာဂါနွင့္ သိုင္းရိြက္ကင္ဆာ ခဲြစိတ္မွဳစသည့္ ကုသမွဳမ်ား

အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား

  • စမ္းသပ္ခန္း ေဆြးေႏြးအၾကံဳေပးျခင္း နွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း
  • ျပည့္ျပီးစံုေသာရွာေဖြစမ္းသပ္မွဳမွတဆင့္ ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း
  • ေနာက္ဆက္တဲြေရာဂါကိုကာကြယ္ရန္ ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ ဓာတ္ခဲြခန္းအေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား
  • သိုင္းရိြက္ျဖတ္ထုတ္ျခင္း

၀န္ေဆာင္မွဳခ်ိန္

တနလၤာ – ၾကာသပေတး နံနက္ ၇ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ

ေသာၾကာ – တနဂၤေႏြ နွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္  နံနက္ ၇ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ

တည္ေနရာ

ေဝ့ဌာနီအင္ဒိုခရိုင္းစင္တာ ေျမညီထပ္

ရက္ခ်ိန္းယူရန္ နွင့္ စံုစမ္းရန္

ဖုန္း: +66 (0) 2734-0000 ext. 1071, 1072

ဖတ္စ္ : +66 (0) 2734-0044

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Vejthani Hospital