အရိုးကျန်းမာရေးစင်တာ

အရုိးေရာဂါကုသေရးစင္တာ


ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး၏ အရုိးေရာဂါကုစင္တာတြင္ ဘန္ေကာက္ထိပ္တန္းအရုိးအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားမွ ၾကြက္သားႏွင့္ အရုိးအဆစ္ ေ၀ဒနာမ်ားအေတြက္ အေကာင္းဆံုးကုသေပးေနပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူနာမ်ားကို ေမတၱာေစတနာ ျဖင့္ ကုသေပးေနပါသည္။ စာေတြ႔ေရာ လက္ေတြ႔ပါအေတြ႕အၾကံဳျမင့္မားလွေသာ အရုိးခြဲစိတ္ ကုဆရာ၀န္ၾကီး မ်ားမွ ျပည့္စံုေသာက်န္းမာေရး ေစာင္ေရွာက္မွဳမ်ားကိုေပးစြမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေ၀့ဌာနီ အရုိးအထူးကုစင္တာ တြင္ေနာက္ဆံုး ေပၚေခတ္မီစက္ကိရိယာ မ်ားႏွင့္ကုတံုးမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေက်ာရုိးႏွင့္ အျခား အရုိးေရာဂါေ၀ဒနာ မ်ားကို အေကာင္းဆံုးကုသ ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ လူနာမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအရွိဆံုးကုသမွဳမ်ားမွာ မေတာ္တဆမွဳေၾကာင့္ အရုိးက်ဳိး အဆစ္လြဲေသာ လူနာမ်ားကို ကုသျခင္း ၊ေလးဖက္နာ ႏွင့္ အျခား အဆစ္ေရာင္ ေ၀ဒနာ မ်ားကုသျခင္း၊ ေက်ာရုိးဆစ္ အရုိးႏုျပား ကၽြံ၍ အာရုံေၾကာကို ထိမိရာမွျဖစ္ေပၚေသာ ေျခလက္ထံုက်ဥ္ျခင္းမ်ားကို ကုသျခင္း၊ ကေလးမ်ား အရုိးေပ်ာ့ျခင္း ၊ ေျခခြင္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ဒရြတ္ ဆြဲျခင္းမ်ားကိုကုသျခင္း ဒူးဆစ္ႏွင့္ ပခံုးဆစ္နာျခင္း မ်ားအတြက္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ဒူး ၊ တင္ပါးဆံု အစားထိုးကုသျခင္း (လူၾကီးေရာ ၊ ကေလးပါကုသျခင္း) အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္မွဳ ေၾကာင့္ အရုိးပါး ေ၀ဒနာ မွတဆင့္ ေက်ာရုိးဆစ္မ်ားဖိမိက်ဳိးေၾကျခင္းမ်ားကိုလဲကုသေပး ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုသမွဳ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ သင္ကုသလိုက္ရေသာ ေငြေၾကးပမာဏထက္ပိုေသာစိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာမွဳမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခြဲစိတ္ကုသေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ အရုိးအထူးကုမ်ားအေၾကာင္း) ေ၀့ဌာနီအရုိးေရာဂါကုသေရးစင္တာ၏ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ား၊ အထူးကုမ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္လူနာအတြက္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးရွိ သူမ်ားကိုခန႔္အပ္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အာမခံခ်က္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ အေတြ႔ အေၾကံဳအဆင့္ျမင့္ကုသမွဳမ်ားျဖင့္ ခြဲစိတ္ျခင္းသာမက ျပန္လည္သန္႔စြမ္းေရးကိုပ ါ ကုသေပးေနပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရင့္က်က္ေသာအတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္သင့္ အတြက္အေကာင္းဆံုး ကုသမွဳ ၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ားေပးစြမ္း ေနပါသည္။ ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး အရုိးအထူးကုစင္တာသည္ ျပီးျပည့္စံုေသာေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။မေတာ္တဆ ထိခိုက္မွဳေၾကာင့္သာမက ေမြးရာပါ အရုိးပံုမမွန္ျဖစ္ျခင္း၊အရုိးက်ဳိးျခင္း အဆစ္လြဲျခင္း၊ အားကစားသမားမ်ားအတြက္အားကစားမွဳ ဆိုင္ရာ အရုိးအေၾကာထိခိုက္မွဳမ်ား ကိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ကုသေပးျခင္း၊အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊အရုိးအတက္ထြက္ျခင္း၊ခါးနာျခင္း၊ေျခလက္မ်ားပံုမွန္ထက္ရွည္ေနျခင္းႏွင့္ အျခား အရုိးအေၾကာေရာဂါမ်ားကိုကုသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ေခတ္မီကိရိယာမ်ား၏ အေထာက္အကူျဖင့္ လူနာမ်ား၏ေ၀ဒနာမ်ားကို ရွာေဖြကုသေပးေနပါသည္။ အထူးကုမ်ား၏စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ျမင့္မားေသာ အေတြ႔အၾကံဳအရည္အခ်င္းမ်ား၊ကၽြမ္းက်င္ေသာသူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာလူနာမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေပးေနပါသည္။ ေအးျမသာယာ ေသာ ၀န္းက်င္တြင္အေကာင္းဆံုးကုသမွဳမ်ားကို အရာ္အေသြးအာမခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ႏုိင္ငံတကာ ေဆးရုံအေရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Joint Commission International (JCI) လက္မွတ္ရထား ေသာေဆးရုံ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ကမၻာ႔အဆင့္မီေဆးကုသမွုမ်ားကို ခံယူႏုိင္ရန္ အတြက္ ၾကြေရာက္လွမ္းလာ ဖို႕သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

SERVICE HOURS

Monday – Sunday: 08:00 am – 08:00 pm

LOCATION

Orthopedics Center, 2nd Floor, King of Bones Building, Vejthani Hospital

APPOINTMENTS & INQUIRIES

Call : +66 (0) 2734-0000 ext. 2298,2299
Myanmar Viber Hotline : (+66)81–984-5111

၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား

 • အေထြေထြအရုိးေရာဂါမ်ား၊
 • အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆႏွင့္ အရုိးက်ဳိးျခင္းႏွင့္ အဆစ္လြဲျခင္းမ်ား၊
 • အားကစားသမားမ်ားအတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊
 • အားကစားေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ရရွိသြားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္နာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ား၊
 • အဆစ္ေရာင္ျခင္းမ်ား
 • အသက္ၾကီး၍အရုိးပြ၊အရုိးပါးျခင္းမ်ား၊
 • အဆစ္အစားထိုးကုသမွဳမ်ား(ဒူးႏွင့္ တင္ပါးဆံုအဆစ္မ်ား)
 • မွန္ေျပာင္အသံုးျပဳ၍ခြဲစိတ္ျခင္းမ်ား၊
 • မေတာ္တဆထိခိုက္မွဳေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ေမြးရာပါေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္းအရုိးအဆစ္ပံုမမွန္
 • ျခင္းမ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊
 • ခေထာက္အတိုအရွည္မညီျခင္းမ်ား၊
 • ခြဲစိတ္ရာေသးေသးျဖင့္ကုသျခင္းမ်ား၊
 • လက္ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ား၊
 • ခ်ဳိင္းမွ အာရုံေၾကာစုမ်ားထိခိုက္ျခင္းမ်ား၊
 • လုပ္ငန္းခြင္ဒဏ္ၾကာင့္ခါးနာျခင္းႏွင့္ ခါးရုိးဆစ္ကၽြံျခင္းမ်ား၊
 • အထက္ပါေ၀ဒနာမ်ားကိုကုသႏုိင္ပါသည္။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာ၀◌န်ကြီးများ

DR. AEKCHAI JAROENARPORNWATANA

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. ATT KOSONSURASENI

Trauma

Orthopaedics
DR. BHASANAN SUKANTHANAK

Musculoskeletal Oncology

Orthopaedics
DR. CHAMNANNI RUNGPRAI

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. KANCHAI MALUNGPAISHROPE

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. KAWEE PATARADOOL

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. KRIANGKRAI BENJAWONGSATHIEN

Pediatrics Orthopaedics

Orthopaedics
DR. KRIT RACHAYONT

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
Dr. Marut Arunakul

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. METHASIT SUKSINTHARANON

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. MONCHU SUPAP

Musculoskeletal Oncology

Orthopaedics
DR. NANTAPHON CHUVETSEREPORN

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. NAPAT PRASITMEEBOON

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. NARUTCHAI CHOTIKKAKAMTHORN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. NOPPARAT RUCHAKORN

Rheumatology

Internal Medicine
DR. PASON PHONPHOK

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. PAT CHULASIRI

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. PEEN SAMUN

Trauma

Orthopaedics
DR. PERACHIT EAMSOBHANA

Pediatrics Orthopaedics

Orthopaedics
DR. PONGPANOT SORNSAKRIN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. PRAPAN KOMOLMAL

Trauma

Orthopaedics
DR. RAPIN PHIMOLSARNTI

Musculoskeletal Oncology

Orthopaedics
DR. RATTHAPOOM WATCHAROPAS

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. SATIMA WANACHATE

Rheumatology

Internal Medicine
DR. SUPACHOKE WATTANAKITKRILEART

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. SUPOJ KUNGWAN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. TANAWAT AMPHANSAP

Orthopaedics - General

Orthopaedics
DR. TARADON TORUEN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. TERMPHONG PHORKHAR

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. THAIYIN SRIMONGKOL

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. THANATHEP TANPOWPONG

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. THEPPARAT KANCHANATHEPSAK

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. THITIPHOL WANITCHANONT

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. WITCHUREE WEJJAKUL

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. WORAWEE TAYAPONGSAK

Pediatrics Orthopaedics

Orthopaedics

အခြားအချက်အလက်များ

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ပက်ကေ့ချ်များ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

လူနာများ၏မှတ်တမ်းများ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ကျန်းမာရေးစာစောင်များ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုများ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်