အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအထူးကုစင္တာ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

Gastroenterology and Hepatology Center

Vejthani Hospital, Gastroenterology and Hepatology Center 2nd floor

အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအထူးကုစင္တာ


ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊ အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအထူးကုစင္တာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ေသာသမားေတာ္ၾကီးမ်ားမွ အမွန္ကန္ဆံုးေရာဂါရွေဖြေရးမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အစာအိမ္ ၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသည္း ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ကုသေပးေနပါသည္။
၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား
 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား၊
 • အသည္းေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး၊
 • သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ေျချပြန္ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး၊
 • ပန္ကိရိယာေခၚ မုန္႔ခ်ုိအိတ္ေရာဂါမ်ား၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာေ၀ဒနာမ်ား၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြယိုျခင္းမ်ား၊
ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • အာထရာေစာင္းျဖင့္ဆရာဂါရွာေဖြျခင္း၊
 • CT scan ျဖင့္ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊
 • မွန္ေျပာင္းျဖင့္ေရာဂါရဗာေဖြျခင္း၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူသိမ္သီးပိုင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
 • အူမၾကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
 • Sigmid အူမၾကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
 • သည္းေျခအိတ္၊သည္းေျချပြန္ႏွင့္ပန္ကိရိယာတို႔ကိုမွန္ေျပာင္းျဖင့္စစ္ေဆးေပးျခင္း၊
စင္တာဖြင့္ခ်ိန္
တနလာၤ – နံနက္ ၈ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ
အဂၤါ – နံနက္ ၈နာရီ မွ ၇နာရီ ၃၀ မိနစ္ အထိ
ဗုဒၵဟူး – နံနက္ ၈ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ
ၾကာသပေတး – နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီ အထိ
ေသာၾကာ – နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီ အထိ
စင္တာတည္ေနရာ
ေ၀့ဌာနီ အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းႏွင့္သည္းေျခအိတ္အထူးကုစင္တာ သည္ ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language