နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသမွဳဌာန - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

EAR NOSE THROAT CLINIC

Vejthani Hospital, ENT Clinic, 3rd Floor.

နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသမွဳဌာန


ေဝ့ဌာနီ ေဆးရံု နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသမွဳဌာနသည္ နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါ၊ကုသမွဳအတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
We offer a wide range of treatments as listed below:
 • ကဲ့သို႔ေသာနား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို စမ္းသပ္ကုသျခင္း
 • အၾကားအာရံုစစ္ေဆးျခင္း နွင့္စစ္ေဆးျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းစစ္ေဆးျခင္း
 • အနုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ကုသျခင္း
 • စကားေျပာပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းအားေရာဂါရွာေဖြျခင္း
 • နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ခဲြစိတ္ကုသမွဳ
 • နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အၾကိတ္ခဲြစိတ္ကုသမွဳနွင့္ လည္ပင္းသားငန္က်ိတ္ခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ဂလင္းနွင့္ပါးစပ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ားခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ထိပ္ကပ္နာေရာဂါအား မွန္ေျပာင္းျဖင့္ကုသျခင္း
 • နားအလယ္ပိုင္းခဲြစိတ္ကုသမွဳ
 • အစာမ်ိဳျခင္းျပႆနာ၊ အသံပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း နွင့္ မ်က္နွာနာက်င္ျခင္းမ်ားအားကုသျခင္း
 • ကေလး နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသျခင္း
 • အိပ္ေနစဥ္ေဟာင္ျခင္း
အေထာက္အကူ့ျပဳကုုသမွဳမ်ား
 • ကဲ့သို႔ေသာနား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို စမ္းသပ္ကုသျခင္း
 • အၾကားအာရံုစစ္ေဆးျခင္း နွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းစစ္ေဆးျခင္း
 • အနုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ကုသျခင္း
 • စကားေျပာပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းအားေရာဂါရွာေဖြျခင္း
 • နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ခဲြစိတ္ကုသမွဳ
 • နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အၾကိတ္ခဲြစိတ္ကုသမွဳနွင့္ လည္ပင္းသားငန္က်ိတ္ခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ဂလင္းနွင့္ပါးစပ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ားခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ထိပ္ကပ္နာေရာဂါအား မွန္ေျပာင္းျဖင့္ကုသျခင္း
 • နားအလယ္ပိုင္းခဲြစိတ္ကုသမွဳ
 • အစာမ်ိဳျခင္းျပႆနာ၊ အသံပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း နွင့္ မ်က္နွာနာက်င္ျခင္းမ်ားအားကုသျခင္း
 • ကေလး နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသျခင္း
 • အိပ္ေနစဥ္ေဟာင္ျခင္း
ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္
တနလၤာ မွ ေသာၾကာ(နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီထိ)
ေနရာ
နား၊နွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ကုသမွဳဌာန၊ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ၃ထပ္ ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္
ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 3400,32411

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language