သြားက်န္းမာေရစင္တာ - Vejthani

Dentalis & Dental Implant Center

Vejthani Hospital, Dentalis Center, 2nd floor.

သြားက်န္းမာေရစင္တာ


စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံထဲမွာ သြားအတြက္ကုသေရးဌာန ရွိတဲ့ေနရာဆိုတာကို ။အကယ္၍ သင့္ဆီမွာ တျခားေရာဂါေတြရွိတဲ့အတီက္ တျခားေရာဂါေတြကိုလည္းျပခ်င္သြား က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂရုစိုက္ခ်င္ တယ္ဆိုင္ရင္ေတာ့ ေ၀့ဌာနီဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အေျခခံ ခံတြင္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ သြားအတြက္ ဓါတ္မွန္ရုိက္ျခင္း ၊ဆက္လက္ ကုသမွဳ အတြက္လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါျပီ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ CAD/CAM နည္း ပညာ ကိုအသံုးျပဳ၍ရုိးရုိးသြားေၾကြလႊာ ၊အလွအပေရးရာ သြားေၾကြလႊာ ၊သြားအျပည့္ဖာျခင္း၊တစိတ္တပိုင္းဖာျခင္း မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီျဖင့္ ေန႔ခ်င္းျပီးပံုထုတ္ကာ အစားထိုးဒီဇိုင္းဖန္တီးကုသမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါျပီ။
ႏုိင္ပါျပီ။
အျခားေဆးရုံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သြားေ၀ဒနာမ်ဳိးစံုအတြက္ ဌာနခြဲမ်ဳိးစံုဖြင့္လွစ္ထားရွိရာ
  • သြားဖံုးေရာဂါကုဌာနခြဲ - သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊သြားဖံုျပည္တည္ပိုး၀င္ျခင္းန်ားကိုကုသေပးျခင္း။
  • သြားႏွင့္ေနးရုိးဌာနခြဲ - သြားမ်ားပံုမွန္ဖြံ႔ ျဖိဳးမွဳႏွင့္ ညီညာမွဳရွိေစရန္ ကုသေပးျခင္း။
  • ကေလးသြားက်န္းမာေရးဌာနခြဲ - ကေလးမ်ားသြားႏွုတ္ျခင္းႏွင့္ သြားပိုးမစားရန္ကာကြယ္ကုသေပးျခင္း။
  • သြားအေၾကာထုတ္ကုသေရးဌာနခြဲ - သြားပိုးစားျခင္းေၾကာင့္သြားကိုက္ျခင္း၊သြားဖံုးေရာင္ျခင္းမ်ားကိုအ
ေၾကာထုတ္ကုသေပးျခင္း။
  • သြားတုႏွင့္သြားစိုက္ဌာနခြဲ။
  • သြားအလွအပေရးရာဌာနခြဲ - သြားေၾကာလႊာ၊အံကပ္၊သြားအေရာင္၊သြားအတြင္းအလွဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ေပးျခင္း။
  • မ်က္ႏွာႏွင့္ ေမးရုိးခြဲစိတ္ကုသျခင္း။
  • သြားဖာျခင္းမ်ားကို CAD/ CAM နည္းကိုးအသံုးျပဳ၍ေန႔ခ်င္းျပီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
မ်ားျဖင့္အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ (၃) လတစ္ၾကိမ္ ၊လူၾကီးမ်ားအတြက္ (၆)လ တစ္ၾကိမ္ သြားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျပီးသြားက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ေအး ေစလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သြားက်န္းမာေရးဌာနမွ လူၾကီးမင္းတို႔ျပံဳးလိုက္တိုင္း လွပေသာသြားမ်ားအ တြက္စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ရွိေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကိုေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ထပ္ေဆာင္း
စင္တာဖြင့္ခ်ိန္
တနလာၤမွ စေန နံနက္ ၉ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ
တနဂၤေႏြ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ အထိ
စင္တာတည္ေနရာ
ေ၀့ဌာနီ သြားက်န္းမာေရး စင္တာ သည္ ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။
ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏုိင္ျခင္းမ်ား ၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ဖုန္းနံပါတ္မွာ (+၆၆) ၂၇၃၄ – ၀၀၀၀ လိုင္းခြဲ အမွတ္ ၃၀၀၀ , ၃၀၀၄ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

Promotion & Package

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language