မ်က္စိအထူးကုစင္တာ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

Eye Center

Vejthani Hospital, Eye Center 2nd Floor

မ်က္စိအထူးကုစင္တာ


ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး မ်က္စိ အထူးကုစင္တာမွ မ်က္စိကုသမွဳ မ်ဳိးစံုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာမ်က္စိသမားေတာ္ၾကီးမ်ားကတိုးတက္ ေခတ္မီေသာစက္ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳျပီ အမွန္ ကန္ဆံုးေသာ အေျဖႏွင့္အေကာင္းမြန္ဆံုးကုသေပးေနပါသည္။
၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား
မ်က္စိအထူးကုစင္တာတြင္ ေအာက္ပါကုသမွဳမ်ားမွာ
  • အေထြေထြအျမင္ အာရုံစမ္းသပ္မွဳ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
  • မ်က္စိ စမ္းသပ္မွဳ မ်ဳိးစံု။
  • အတြင္းတိမ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္မ်က္ၾကည္လႊာ၊မွန္ဘီလူး အစားထိုးကုသမွဳမ်ား။
  • ေရတိမ္အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ား။
ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
  • အေရာင္မ်ားကို မခြဲျခားႏုိင္ေသာColor Blind ျဖစ္မျဖစ္စစ္ေဆးေပးျခင္း။
  • လူၾကီးေရာ ၊ ကေလးပါ မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း။
  • မ်က္လံုးအျမင္အားႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာစစ္ေဆးေပးျခင္း။
  • မ်က္စိအာရုံေၾကာစစ္ေဆးေပးျခင္း။
  • မ်က္စိအတြင္းဖိအားတိုင္းတာေပးျခင္း။
စင္တာဖြင့္ခ်ိန္
တနလာၤမွ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ
စင္တာတည္ေနရာ
ေ၀့ဌာနီ မ်က္စိအထူး စင္တာ သည္ ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။
ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏုိင္ျခင္းမ်ား ၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ဖုန္းနံပါတ္မွာ (+၆၆) ၂၇၃၄ – ၀၀၀၀ လိုင္းခြဲ အမွတ္ ၃၂၆၀ , ၃၂၆၄ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language