ห้องพักผู้ป่วย

Royal suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 16,000 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,300 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 2,000 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 22,300 THB

Premium ward-Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 7,800 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,300 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,000 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 13,100 THB

Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 5,000 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,100 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,000 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 10,100 THB

Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 3,200 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,000 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 7,500-7,700 THB
  VR 360°

Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,000 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 7,100-7,300 THB
  VR 360°

MINI SUITE

  • ค่าห้อง
  • 4,200 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,000 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 8,500-8,700 THB

Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

  • ค่าห้อง
  • 2,250 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 400 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 5,950-6,150 THB

Grand Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

  • ค่าห้อง
  • 2,450 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 500 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 6,250-6,450 THB

Panorama Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

  • ค่าห้อง
  • 4,250 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,100 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,000 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 9,350 THB

Suite Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

  • ค่าห้อง
  • 5,800 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,300 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,300 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 11,000 THB