ห้องพักผู้ป่วย

Royal Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 16,000 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,700 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 2,000 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 22,700 THB
  VR Sleeping Area   VR Dining Area

Premium ward-suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 7,800 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,700 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,500 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 14,000 THB
  VR Sleeping Area   VR Living Area

Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 5,000 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,200 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 10,700 THB
  VR Sleeping Area

Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 3,200 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,200 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 8,000-8,200 THB
  VR Sleeping Area

Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

  • ค่าห้อง
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,200 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 7,600-7,800 THB
  VR Sleeping Area

Mini Suite

  • ค่าห้อง
  • 4,200 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,200 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 9,000-9,200 THB
  VR Sleeping Area   VR Dining Area

Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

  • ค่าห้อง
  • 2,250 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 500 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 6,350-6,550 THB

Grand Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

  • ค่าห้อง
  • 2,450 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 2,800 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 500 THB
  • อาหาร
  • 800-1,000 THB
  • รวม
  • 6,550-6,750 THB

Panorama Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

  • ค่าห้อง
  • 4,250 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,500 THB
  • ค่าบริการโรงพยาบาล
  • 1,200 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 9,950 THB

Suite Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

  • ค่าห้อง
  • 5,800 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 3,700 THB
  • ค่าบริการพยาบาล
  • 1,200 THB
  • อาหาร
  • 1,000 THB
  • รวม
  • 11,700 THB