นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวของคุณ
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ โรงพยาบาล ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาล และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของโรงพยาบาล (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอพพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย โรงพยาบาล (รวมเรียกว่า “บริการ”) ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือขอความยินยอมประกอบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี (“โรงพยาบาล”) จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้มาตราการที่เรานำมาใช้ เพื่อประโยชน์ สิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่าน โรงพยาบาลขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คำประกาศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการบันทึกภาพวงจรปิดภายในสถานพยาบาล  โรงพยาบาลเวชธานี (“โรงพยาบาล”) จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้มาตราการที่เรานำมาใช้ เพื่อประโยชน์ สิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่าน โรงพยาบาลขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายคุกกี้ ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ vejthani.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ vejthani.com นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียน ท่านผู้รับบริการทุกท่าน

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้ สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเวชธานีในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องหรือคลิกที่ link นี้

ทั้ง โรงพยาบาลจะพิจารณาคำร้องของท่านภายใน ระยะเวลา 30 วัน และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิพิจารณาคำร้องของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ได้ที่ คลิก