เกี่ยวกับเรา โรงพยาบาลเวชธานี

Global Healthcare Accreditation (GHA) for Medical Traveler with Excellent Scores

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่ 02 734 0000

รู้จักเวชธานี

ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับประเทศ

โรงพยาบาลเวชธานี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจรภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดของ SIEMENS, KODAK และอื่น ๆรวมถึง การให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและ ฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนเป็น ศูนย์กลางในการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ

โครงการโรงพยาบาลเวชธานี ถือกำเนิดขึ้นโดยการร่วมเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแพทย์ พยาบาล นายธนาคาร ข้าราชการ และนักธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 ในการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนขนาด 500 เตียง ที่มีมาตรฐานระดับสากลภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทโรงพยาบาล เวชธานี จำกัด

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เวชธานี จำกัด ( มหาชน )

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อถนนสำคัญถึง 6 สาย คือ ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 3

โครงสร้างของโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง สูง 12 ชั้น โดยอาคารส่วนหน้าเป็น ส่วนที่ใช้สำหรับการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน ซึ่ง 3 ชั้นแรกจะเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยนอก ( OPD ) และ ฝ่ายบริการต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ อีก 9 ชั้นเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยใน (IPD) อาคารส่วนหลังเป็นที่ตั้งของสำนัก กรรมการผู้จัดการ และห้องประชุมขนาดใหญ่ และที่จอดรถที่จอดรถได้กว่า 500 คัน

วิสัยทัศน์ของเรา

" มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางชั้นนำระดับตติยภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "

พันธกิจของเรา

เวชธานีมอบบริการนวัตกรรมด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยได้รับการยอมรับจากแพทย์และบุคลากรว่า เป็นโรงพยาบาลซึ่งน่าร่วมงานที่สุดในการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้ป่วย

นโยบายคุณภาพของเวชธานี (Quality Policy)

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเวชธานี (Policy)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้
  • นโยบายด้านบริหารการเงิน
  • นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
  • นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
  • นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
  • นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • นโยบายด้านสังคม
  • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

กรรมการผู้บริหาร

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู
ผู้อำนวยการแพทย์