นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

คำประกาศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการบันทึกภาพวงจรปิดภายในสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเวชธานี (“โรงพยาบาล”) จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้มาตราการที่เรานำมาใช้ เพื่อประโยชน์ สิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่าน โรงพยาบาลขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่ [วันที่ 30 พฤษภาคม 2565] ของโรงพยาบาล ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลเวชธานีมีการติดตั้งและใช้อุปกรณ์บันทึกภาพวงจรปิด เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (IP Camera) หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน เพื่อบันทึกภาพภายในอาคาร ทางเดินร่วม อาคารจอดรถ และพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล อาทิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เสียง ภาพทรัพย์สิน ยานพาหนะ ทะเบียนรถยนต์

วัตถุประสงค์ของการบันทึกภาพวงจรปิด

เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและการใช้ประกอบเป็นหลักฐานทางกฎหมายในกรณีที่โรงพยาบาลถูกร้องขอโดยหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย หรือเกิดอุบัติการร้ายแรง ข้อพิพาท เหตุทะเลาะวิวาท การก่อตั้งสิทธิทางกฎหมาย ที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องเข้าถึงภาพวงจรปิด

การเปิดเผยภาพวงจรปิด

โรงพยาบาลจะไม่จัดสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนภาพวงจรปิดให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่ โรงพยาบาลถูกร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือเกิดเหตุที่โรงพยาบาลพิจารณาว่าควรแก่การเปิดเผยภาพวงจรปิด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือระงับเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล  

การเก็บรักษาภาพวงจรปิดและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจึงกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาพวงจรปิดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ภาพวงจรปิดจะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 7 วัน เว้นแต่กรณีอันมีเหตุที่โรงพยาบาลต้องจัดเก็บภาพวงจรปิดเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิของท่านต่อภาพวงจรปิดของโรงพยาบาลตามกฎหมาย ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องของท่านตามระเบียบของโรงพยาบาล กฎหมาย และผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยโรงพยาบาลจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาการใช้สิทธิของท่านภายในระยะเวลา 10 วันทำการ และจะแจ้งให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับโรงพยาบาลหรือประกอบการยื่นคำร้อง

การติดต่อสอบถามและใช้สิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามและใช้สิทธิของท่านผ่านช่องทางอีเมล [email protected] หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-734-0000 หรือติดต่อโดยตรงที่โรงพยาบาล ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลได้ที่ www.vejthani.com