หนังสือขอความยินยอมประกอบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์

โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี (“โรงพยาบาล”) จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้มาตราการที่เรานำมาใช้ เพื่อประโยชน์ สิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่าน โรงพยาบาลขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมภายใต้การให้คำปรึกษาทางการแพทย์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของการบริการที่ท่านร้องขอจากโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และเพื่อประโยชน์ต่อท่านและการทำให้บริการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเข้ารับบริการ หรือการเข้าทำสัญญารับบริการจากโรงพยาบาล ประเภทของกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ครอบคลุม
  • การจัดทำแผนการรักษา การจัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาล
  • การวางแผนนัดหมายแพทย์ หรือการรับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลที่รวดเร็ว
  • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การจัดทำแผนการรักษามีความรวดเร็วขึ้น
  • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์
  • ​การยื่นขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (การันตี) จากสถานทูต หรือบริษัทประกันต่างๆ
  • กิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นสาระสำคัญของบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โรงพยาบาลจะไม่จัดสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแลให้แก่นิติ บุคคลหรือบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่ ท่านหรือผู้ดูแล ได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่โรงพยาบาลในการเปิดเผยแก่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก หรือท่านให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาลในการเปิดเผยแก่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก และ/หรือ ท่าน ได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลภายนอกและท่านทราบถึงการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือการเปิดเผยเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงพยาบาล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจึงกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือจนกว่าจะมีการยื่นคำร้องเพื่อการขอใช้สิทธิของท่านและเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนในการพิจารณาของโรงพยาบาลต่อไป

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ขอบเขตของลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องของท่านตามระเบียบของโรงพยาบาล กฎหมาย และผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น อย่างเหมาะสม โดยโรงพยาบาลจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาการใช้สิทธิของท่านภายในระยะเวลา 15 วันทำการ และจะแจ้งให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับโรงพยาบาลหรือประกอบการยื่นคำร้อง

การติดต่อสอบถามและใช้สิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านสามารถติดต่อสอบถามและใช้สิทธิของท่านผ่านช่องทางอีเมล [email protected] หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-734-0000 หรือติดต่อโดยตรงที่โรงพยาบาล ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลได้ที่ www.vejthani.com

ความยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาด
ท่านยินยอมให้โรงพยาบาลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด โดยครอบคลุม การให้ข้อมูลด้านการตลาด เสนอสินค้าและบริการ ตอบคำถาม ตอบข้อร้องเรียน การอำนวยความสะดวก การนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การวิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ การประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่อาจมีความแตกต่างกัน โดยข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาลเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ข้างต้นทุกประการ และยืนยันว่าข้าพเจ้ามีอิสระในการตัดสินใจให้ความยินยอมโดยไม่กระทบต่อสิทธิของข้าพเจ้าในการเข้ารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในอนาคต