ကူးစက္ေရာဂါကုသမွဳဌာန

ကူးစက္ေရာဂါကုသမွဳဌာန

The Infectious Diseases Clinic provides consultation and treatment for patients with all types of infectious disease.

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

The Infectious Disease Clinic diagnoses and treats patients with ailments such as :

 • စသည့္ေရာဂါမ်ားအား ေရာဂါရွာေဖြကုသျခင္း
 • အာရံုေၾကာမၾကီးေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းမွကုသျခင္း
 • မွိဳပိုးကူးစက္မွဳရွာေဖြကုသျခင္း
 • ပါရာစိုက္ ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း ရွာေဖြကုသျခင္း
 • အရုိးနွင့္ အဆစ္  ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း ရွာေဖြကုသျခင္း
 • တီဘီ ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း ရွာေဖြကုသျခင္း
 • ခုခံအားက်ဆင္းမွွဳ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း ရွာေဖြကုသျခင္း
 • လိင္မွ တဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ဝင္ေရာက္ျခင္း ရွာေဖြကုသျခင္း
 • နွလံုးေရာင္ျခင္း ကုသျခင္း
 • အမည္ မသိဖ်ားနာျခင္း ကုသျခင္း
 • စသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား

 • CT Scan, Ultrasound
 • Microscopic Examination
 • Serological Examination ie. IHA, HbsAg, Anti HIV, VDRL etc.
 • Bacteriology Examination, Antimicrobial Sensitive Tests
 • Virology Examination ie. HIV, RNA etc.
 • Immnology Examination, CD

ေနရာ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ပထမထပ္

 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2200,2204

ဖက္စ္– +66(0)2734 0000

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital