ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာန - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

Urology Clinic

ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာန


ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာနသည္ အမ်ိဳးသားသမီးမ်ား၏ ဆီးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေဆးသာမက ခဲြစိတ္မွဳနွင့္ပါ ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။ ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာနသည္ နိုင္ငံတကာလူနာမ်ားကို ရွဳပ္ေထြးသည့္ ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ လူနာလဲႊေျပာင္းလက္ခံဌာနျဖင့္သည့္ အျပင္ အျမင့္ဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိသည္။

လူနာမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ေစရန္ အေျခခံကုသမွဳဆရာဝန္အျပင္၊ ရွဳပ္ေထြးသည့္ ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုသမွဳမ်ားကိုေပးလ်က္ရွိသည္။

ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာနသည္ လူနာမ်ားလိုအပ္ေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အဆင့္တန္းအျပည့္္အဝ ေပးနိုင္မည္မွာအေသခ်ာပင္။လူနာေဟာင္းမ်ား၏ လမ္းညြန္မွဳမ်ားကို ၾကည့္ရွဳျခင္းျဖင့္ ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာန၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုယံုၾကည္သင့္ေပသည္။
Services
 • Urologic Examination and Treatment
 • Bladder Stones
 •  Bladder and Urethra Tumor
 • Urinary Tract Obstruction
 • Urinary Tract Stone (Urolithiasis)
 •  Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
 • Prostate Cancer
 • Non-Invasive Stone Removal
 • Treatment of Urine Incontinence
 • Chronic urinary tract infection
 • Erectile Dysfunction Counseling and Treatment 
ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္
ေန့စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီ
ေနရာ
ေဝ့ဌာနီေဆးရ၊ံု ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဌာန ၊ တတိယထပ္။
ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္
ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2200,2204
ဖက္စ္– +66(0)2734 0044

Promotion & Package

Our Doctors

Patient Stories

Videos

Articles

Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language