အူလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စင်တာ

အူလမ္းေၾကာင္းျခဲစိတၠဳသမႈ အထူးကုဌာန


ေ၀့ဌာနီေဆးရံုႀကီးရဲ႕ အူလမ္းေၾကာင္းျခဲစိတၠဳသမႈ အထူးကုဌာနဟာ အစာအိမ္ႏြင့္အူလမ္းေၾကာင္းႏြင့္ပတ္သတၱဲ့ေရာဂါအားလံုး ကိုအထူးဌာနတစၡဳေအနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီြအသိအမြတ္်ပဳလကၼြတၼ္ားရရိြထားတဲ့အထူးကုဆရာ၀ႏ္ႀကီးမ္ားႏြင့္ အထူးကုေပါင္းမ္ားျစာေပါင္းစၫ္းကုေသပးသၫ့္ (Multidisciplinary Team Approach) မ္ားအသံုး်ပဳ်ပီး ကုေသပးေနပါ်ပီ။ (ဥပမာ။ ။လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊အူလမ္းေၾကာင္းမူမမြႏ္ေရာဂါ (Inflammatory Bowel Disease)၊ အူလမ္းေၾကာင္းကငၧာ၊ ၀မ္းအိမၸိဳး၀င္်ခင္းႏြင့္အ်ခားစအိုႏြင့္ပတ္သတ္ေသာေရာဂါမ္ား) ဒါ့အ်ပင္ အူလမ္းေၾကာင္းကငၧာႀကိဳတငၥစ္ေဆး်ခင္း (Colorectal Cancer Screening Test) မ္ားကိုလၫ္းလုပ္ေဆာင္ႏိုငၸါတယ္။ ေ၀့ဌာနီရဲ႕ေနာကၦံဳးေပၚစကၸစၥၫ္းမ္ား၊ ေအၾတ႕အႀကံဳရင့္ အထူးကုႀကီးမ္ားႏြင့္ ကၽျမ္းက္ငၠ္ႏ္းမာေရး၀ႏၴမ္းမ္ားက သင့္ရဲ႕အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေ၀ဒနာမ္ားကို တာ၀ႏ္ယဴကုေသပးမြာ်ဖစၸါတယ္။

Service Hours (ဌာနျဖင့္ခ္ိႏ္)

Monday – Sunday: 08.00 – 20.00
တနလၤာ မြ တနဂၤေႏၾအထိ: မနက္ ၈ နာရီမြ ည ၈ နာရီအထိ

Location (တၫ္ေနရာ)

Colorectal Surgery Clinic, 3rd Floor, Vejthani Hospital
Colorectal Surgery Clinic, (၃) လႊာ၊ ေ၀့ဌာနီေဆးရံုႀကီး

Appointment & Inquiry (ဘိုကင္ႏြင့္ ရကၡ္ိႏ္းရယူရႏ္ )

Myanmar Viber Hotline: +66 819 845 111
Call +66(0)2-734-0000 ext. 4500, 4501

Medical Services:
က္ႏ္းမာေရးဆိုင္ရာ၀ႏ္ေဆာငၼႈမ္ား

 • Abnormalities in the Colon and Rectal Diagnosis
 • Colorectal Cancer Screening
 • Constipation Diagnosis and Treatment
 • Anal pain, Proctalgia Diagnosis
 • Anal Fissure Treatment
 • Hemorrhoid Treatment
 • Rectal Lump Treatment
 • Anal Abscess Treatment
 • Rectal infection Diagnosis and Treatment
 • Rectal Bleeding Diagnosis and Treatment
 • Hematochezia Diagnosis and Treatment
 • Colorectal Cancer Treatment

Symptoms

 • Obstructive defecation
 • Hematochezia
 • Smaller stool
 • Anal Itching
 • A lump that has popped out while defecation
 • Anal pain
 • Blood in the stool

Diagnosis

 • Rectal Examination
 • Colonoscopy
 • Proctoscopy
 • Flexible Sigmoidoscopy
 • Colonic stent

Advanced Medical Services

 • Laparoscopic Colorectal Surgery (မြႏ္ေ်ပာင္း်ဖင့္အူလမ္းေၾကာင္းျခဲစိတ္်ခင္း)
 • Advanced Colonoscopy
 • Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) and Endoscopic Mucosal Resection (EMR)

Treatment
Treatment Options for Hemorrhoid

 • Medication
 • Barron Gun, Rubber Band Ligation
 • Laser Hemorrhoidoplasty
 • Hemorrhoidectomy
 • Stapled Hemorrhoidectomy
 • Doppler-Guided Hemorrhoidal Artery ligations (DG-HALs)

Treatment Options for Anal Fistula

 • Fistulotomy, Fistulectomy, LIFT Technique
 • I&D Perianal Abscess
 • Internal Sphincterotomy
 • Sphincteroplasty
 • Video-Assisted Anal Fistula Treatment (VAAFT)

Others

 • Treatment for Anal Fissure/ Internal Sphincterotomy
 • Treatment for Condyloma

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာ၀◌န်ကြီးများ

DR. NITIKUN BOONING

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR. NARAIN SANTIKULANONT

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR. WARANYU JIRAMARIT

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR. SUPAKIJ KHOMVILAI

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR.SUKIT PATTARAJIERAPAN

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR. CHANYAWAT SANGSOMWONG

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR. WORAWARN WORASAWATE

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery
DR. PANAT TIPSUWANNAKUL

Colorectal Surgery

 • Colorectal Surgery

Other Information

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ပက်ကေ့ချ်များ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

လူနာများ၏မှတ်တမ်းများ

ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်