အသည္းပန္ကရိယ၊သည္းေျခကုသမွဳဌာန

အသည္းပန္ကရိယ၊သည္းေျခကုသမွဳဌာန

အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခ ေရာဂါမ်ားသည္ နိုင္ငံ၏အဓိကက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။အာရွတိုက္တြင္ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီ၊စီပိုးအျဖစ္မ်ားဆံုးနိုင္ငံျဖစ္သည္။ကမာၻေပၚတြင္သည္းေျချပြန္တြင္ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။လူနာအမ်ားစုသည္ ဆရာဝန္နွင့္လာေရာက္ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ကုသမွဳမွာ ထိေရာက္မွဳမရွိေတာ့သည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္။

ေဝ့ဌာနီေဆးရံု၏ အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခကုသမွဳဌာနသည္ ေရာဂါမ်ားကို စတင္ခ်ိန္မွ ရွာေဖြေတြ႔ရွာကာ ကုသမွဳေပးလ်က္ရွိသည္။ အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခကုသမွဳဌာနသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာဝန္မ်ား ခဲြစိတ္ဆရာဝန္မ်ား နွင့္ ဓာတ္မွန္ဆရာဝန္မ်ား၊ ေမ့ေဆးဆရာဝန္မ်ားနွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

  • အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခနွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုအၾကံေပးျခင္း၊
  • အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခေရာဂါသတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ကုသျခင္း။ခဲြစိတ္ရန္လိုအပ္ပါကေနာက္ဆံုးေပၚမွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳ၍ခဲြစိတ္ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊

အစာအိမ္နွင့္အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခေရာဂါမ်ား
  • အသည္းအၾကိတ္
  • သည္းေျခကင္ဆာ
  • ပန္ကရိယကင္ဆာ
  • အသည္းေရာင္ျခင္း
  • အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသည္းေရာဂါ
  • အသည္းေျခာက္ျခင္း
  • ပန္ကရိယေရာင္ျခင္း
  • သည္းေျခေက်ာက္နွင့္သည္းေျချပြန္ေရာင္ျခင္း

ေနရာ

အစာအိမ္နွင့္အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခေရာဂါကုသမွဳဌာန ၊ပထမထပ္

 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2960,2961,2966

ဖက္စ္– +66(0)2734 0044-5

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital