အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကုသမွဳဌာန

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကုသမွဳဌာန

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကို ရွာေဖြကုုသလ်က္ရွိသည္။အေကာင္းဆံုးကုသမွဳနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ရန္အတြက္ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အတူပူးးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

Scope of treatments eg : 
 • အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း
 • ပန္းနာရင္ၾကပ္ျခင္း
 • ရင္ၾကပ္ျခင္း
 • အဆုတ္ေရာင္ျခင္းနွင့္အဆုတ္ေရာဂါပိုးဝင္းျခင္း
 • အသက္မရွဳနိုင္ျခင္း
 • အဆုတ္အေျမွးပါးေရာဂါ
 • အဆုတ္တီဘီ
 • အဆုတ္၏လုပ္ေဆာင္မွဳကိုစစ္ေဆးျခင္း
 • အဆုတ္နွင့္အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

 • အဆုတ္လုပ္ေဆာင္မွဳစစ္ေဆးျခင္း
 • အဆုတ္ဓာတ္မွန္
 • အဆုတ္စီတီ
 • ေလျပြန္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းနွင့္အသားစယူျခင္း

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

 

Day                                  Time
Monday                             8.00 am – 5.00 pm
Tuesday                             8.00 am – 8.00 pm
Wednesday                       8.00 am – 7.00 pm
Thursday                           1.00 pm – 8.00 pm
Firday                                5.00 pm – 8.00 pm
Saturday                           8.00 am to 12.00 and 5.00 pm

Sunday                              to 7.00 pm
8.00 am – 5.00 pm

ေနရာ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံု၊ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေဆးခန္း ေျမညီထပ္

 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2200,2204

ဖက္စ္– +66(0)2734 0000

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital