แพ็กเกจและโปรแกรม

เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อย กับ บัตรเครดิต KTC

Share:

รับฟรี ชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่าสูงสุด 1,050 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอด ผ่านบัตรฯตามกำหนด*

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิปToddler Gift Set
30,000 – 59,999 บาทมูลค่า 450 บาท
60,000 บาทขึ้นไปมูลค่า 1,050 บาท

หมายเหตุ: จำกัดการรับสิทธิ์ จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการ
ระยะเวลา: 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

วิธีการรับสิทธิ์:

ช่องทาง SMS : พิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์รับถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set และเคทีซีเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับทาง KTC

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับของสมนาคุณเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ  ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. เมื่อสมาชิกซื้อแพ็กเกจคลอดและชำระค่าแพ็กเกจดังกล่าวผ่านบัตรฯ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการในช่วงระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณ หรือบัตรกำนัล ดังนี้
  • รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่าสูงสุด 1,050 บาท
  • รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 450 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาทต่อเซลส์สลิป หรือ
  • รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
  • โดยวิธีการรับของสมนาคุณ ดังนี้
  • สมาชิกทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ และเคทีซีจะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิก ตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯในรายการนี้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สําหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภทที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ KTC UNIONPAY ทุกประเภทที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ MCC 8062
 5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณ ตามรายการนี้ สูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการ และสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและลายของสมนาคุณ
 6. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนดสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC Phone/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่โรงพยาบาล/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000