ลิ้นหัวใจรั่วซ่อมได้ ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิต
ลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพ ฉีกขาดหรือรั่ว สามารถผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจเทียม ซึ่งยังคงรักษาโครงสร้างเดิมของลิ้นหัวใจที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ

8 สัญญาณโรคลิ้นหัวใจ
ทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยโรคลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

โรคลิ้นหัวใจ
ลิ้นหัวใจ ทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้

ลิ้นหัวใจรั่ว Mitral Valve ซ่อมหรือเปลี่ยนดีกว่ากัน
ซ่อมลิ้นหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเดิมของตัวเอง ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ อายุการใช้งานยืนยาว เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเทียมจากโลหะหรือลิ้นหัวใจสัตว์ เช่น หมู วัว ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ อายุการใช้งานลิ้นหัวใจเทียมประมาณ 10-15 ปี

40+ พึงระวัง ลิ้นหัวใจเสื่อม
ลิ้นหัวใจเสื่อม สภาพตามวัย มักพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพทำให้ลิ้นหัวใจผิดรูป เปิด-ปิดไม่สนิท เกิดอาการลิ้นหัวใจรั่วได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น และอาจมีอาการที่ตามมา

ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วผลข้างเคียงน้อยกว่าผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่าโรคลิ้นหัวใจรั่ว คือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท ขาดหรือมีรูรั่ว ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง เช่น จากเคยสูบฉีดเลือดไหลเวียนได้ 5 ลิตร
66