Health Article

Bởi vìchân chúng ta có rất nhiều hìnhdạng, nếu lựa chọn giày không phùhợp thì có thể gây ra những tổnthương Bạnđã biết hay chưa!!! Chân của chúng ta có rất nhiều hìnhdạng như chân bình thường, chân phẳng, chân cong.Nếu lựa chọn giày không...

Vejthani Hospital  เวชธานี