Văn phòng & Đại diện ở nước ngoài - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

Overses Offices
& Representatives

Everything you need to know about getting care at
Vejthani Hospital

Gọi cho chúng tôi theo số
(+66)8-522 38888
Xin chọn ngôn ngữ của bạn