Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận đạt chuẩn chăm sóc sức khỏe toàn cầu (GHA) cho du lịch y tế với điểm số tuyệt vời