ค้นหาแพทย์

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร

  • Fellowship of clinical neurophysiology and epilepsy, University hospital, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
  • Certification of clinical neurophysiology, EEG and epilepsy, Cleveland clinic, Ohio, USA
  • Asia pacific dementia education initiative course at National Ageing Research Institute and Austin Health, Melbourne, Australia

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ประสาทวิทยา
  • โรคลมชัก และการอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง

เวลาออกตรวจ