ค้นหาแพทย์

นพ. ไทยินทร์ ศรีมงคล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
  • สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ประเทศเยอรมัน

ความชำนาญพิเศษ

  • ผ่าตัดส่องกล้อง

สมาชิกสมาคมการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sport Medicine

เวลาออกตรวจ