นพ. อรุณ คงชู - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. อรุณ คงชู

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

นพ. อรุณ คงชู

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขาอายุรศาสตร์, ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  • สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language