ค้นหาแพทย์

นพ. อรุณ คงชู


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขาอายุรศาสตร์, ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  • สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ