นพ.อรุณ คงชู

(Last Updated On: February 23, 2018)

นพ. อรุณ คงชู

นพ. อรุณ คงชู

Specialty: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

การศึกษา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขาอายุรศาสตร์, ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  • สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 18:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร8:00 - 18:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
วันพุธ8:00 - 16:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัสบดี8:00 - 16:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
วันอาทิตย์8:00 - 16:00ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital