ค้นหาแพทย์

นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

การศึกษาหลังปริญญา

  • Fellow in Adult HIP & Knee Reconstructive Surgery, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  • การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม

 


เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.