ค้นหาแพทย์

นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2557

ความเชี่ยวชาญ

  • โรคไต

เวลาออกตรวจ