Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคไต

นพ. พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์

การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2557
ความเชี่ยวชาญ
  • โรคไต

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language