ค้นหาแพทย์

นพ. ธิติพล วนิชชานนท์


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2553

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

2559

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา

2561

  • เวชศาสตร์การกีฬา, University Hospital Basel, Basel, Switzerland

2560

  • เวชศาสตร์การกีฬา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม

เวลาออกตรวจ