Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. นพรัตน์ สุขสด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทพญ. นพรัตน์ สุขสด

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมรากเทียม

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ITI International Team for Implantology

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language