ค้นหาแพทย์

ทพญ. นพรัตน์ สุขสด


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมรากเทียม

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ITI International Team for Implantology

 


เวลาออกตรวจ