July 24, 2020
คลำเจอก้อนที่คอ เสี่ยงมะเร็งต่อมไทรอยด์
คลำเจอก้อนบริเวณคอต้องรีบพบแพทย์ เพราะอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ หากไม่รีบรักษาอาจแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือและกระดูก แต่รักษาให้หายขาดได้ 70 – 80%
July 24, 2020
มารู้จักกับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคืออะไร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือ Lymphoma เป็นเนื้องอกมะเร็งของอวัยวะระบบน้ำเหลือง โดยเฉพาะต่อมน้ำเหลือง
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language