รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

คุณวุฒิ
 • วุฒิบัตร (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคระบบประสาท
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
ผลงานทางวิชาการ
 • ASEAN J Rehabil Med. : ผลของการดึงหลังในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม 08/2553
 • ASEAN J Rehabil Med. : การศึกษาความคล่องแคล่วของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สูงอายุ 12/2552
 • ASEAN J Rehabil Med. : ผลของการเสริมรองเท้าต่อการลงน้ำหนักขาข้างที่อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 04/2550
 • ASEAN J Rehabil Med. : Low-Level Neurological State and Role of Sensory Stimulation 12/2549
 • ASEAN J Rehabil Med. : ปัจจัยข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์ 04/2547
 • ASEAN J Rehabil Med. : การทดสอบแบบประเมินขีดความสามารถเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 04/2547
 • ASEAN J Rehabil Med. : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนด้วยตนเองกับการสอนโดยอาจารย์ในการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ 08/2545
 • ASEAN J Rehabil Med. : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ละเลยด้านที่เป็นอัมพาต 08/2545
 • ASEAN J Rehabil Med. : การใช้ Sural Threshold Amplitude ช่วยแยกระหว่างการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ 12/2544
 • ASEAN J Rehabil Med. : การใช้ยา Oxyphencyclimine Hydrochloride กับผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังเพื่อควบคุมปัสสาวะเล็ดราด 08/2543
สมาชิกสมาคม
 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
 • ชมรมฟื้นฟูระบบประสาทแห่งประเทศไทย
 • ชมรมฟื้นฟูกลืนแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language