ค้นหาแพทย์

พญ. อาจารี ชัยกิตติภรณ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคไต

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์, กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายไต

 


เวลาออกตรวจ