Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สินดี จำเริญนุสิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

พญ. สินดี จำเริญนุสิต

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัติ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
  • ด้านพัฒนาการช้า, พูดช้า
  • ออทิสติก, ซน – สมาธิสั้น
  • ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language