ค้นหาแพทย์

พญ. สินดี จำเริญนุสิต


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัติ

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ด้านพัฒนาการช้า, พูดช้า
  • ออทิสติก, ซน – สมาธิสั้น
  • ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

 

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ