ค้นหาแพทย์

พญ. สายทิพย์ วิไลรัตน์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตา จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ความชำนาญพิเศษ

  • cornea and refractire surgery

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคม
  • Asia cornea society

เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.