ค้นหาแพทย์

พญ. สายทิพย์ วิไลรัตน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา - โรคสายตาเลือนลางและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตา จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ความชำนาญพิเศษ

  • cornea and refractire surgery

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคม
  • Asia cornea society

เวลาออกตรวจ