ค้นหาแพทย์

พญ. สาธิมา วรรณเชษฐ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม

การศึกษา

2559

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

2565

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

2563

 • สาขาอายุรศาสตร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Systemic Lupus Erythematosus
 • Rheumatoid arthritis
 • Ankylosing Spondylitis
 • Psudogout
 • Gout
 • Osteoporosis

Conditions Treated (Disease)

 • Arthritis disease e.g. gout, pseudogout, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and Psoriatic arthritis
 • Connective tissue disease e.g. systemic lupus erythematosus
 • Osteoporosis, Osteoarthritis

สมาชิกสมาคม

 • Thai rheumatism association
 • The Asia Pacific League of Associations for Rheumatology

เวลาออกตรวจ